Navigointipolku

Kuinka valvomme

Kuinka valvomme

 EU seuraa jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä ja talouspolitiikkoja järjestelmällisesti ja koordinoidusti. Seuranta perustuu komission suorittamaan arviointiin ja EU-maiden vertaisarviointiin.

EU:n talouden ohjausjärjestelmä

Vuotuinen politiikan koordinointi

Talouskehityksen ja -politiikkojen seuranta perustuu vuotuiseen sykliin, joka jakautuu nk. EU-ohjausjaksoon ja kansalliseen ohjausjaksoon. EU-ohjausjaksolla komissio arvioi jäsenvaltioiden talouskehitystä ja antaa talous- ja finanssipolitiikkaa koskevia maakohtaisia suosituksia. Kansallisen ohjausjakson aikana EU-maat panevat täytäntöön sovittuja politiikkoja.  

Osana prosessia EU-maiden on selvitettävä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, kuinka ne aikovat täyttää kestävää julkisen talouden rahoitusasemaa koskevat sitoumuksensa ja toteuttaa kasvun ja työllisyyden edistämiseksi suunnittelemansa talousuudistukset. Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmat ja antaa niitä koskevat suositukset. Jäsenvaltiot keskustelevat suosituksista komission kanssa ja keskenään ennen kuin ne sisällytetään osaksi kansallisia politiikkoja.

Euroalueen maat toimittavat myös alustavat talousarviosuunnitelmansa komission ja muiden jäsenvaltioiden arvioitaviksi.

Ongelmien seuranta

Komissio esittelee kunkin EU-ohjausjakson alussa vuotuisen kasvuselvityksen ja varoitusmekanismia koskevan kertomuksen, jotka auttavat havaitsemaan talouteen liittyviä ongelmia ja helpottavat niihin puuttumista.

Vuotuisessa kasvuselvityksessä arvioidaan, miten EU on edistynyt pitkän aikavälin strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa. Siinä analysoidaan perusteellisesti myös työllisyyden ja makrotalouden kehitystä. Kasvuselvityksessä määritetään EU:n yhteiset painopisteet kasvun edistämiseksi. Sillä pohjustetaan komission myöhemmin antamia maakohtaisia suosituksia.

Varoitusmekanismia koskeva kertomus on osa varhaisvaroitusjärjestelmää mahdollisten talouden ongelmien ja epätasapainon varalta. Se perustuu erilaisista indikaattoreista (mm. asuntojen hinnat, yksityisen sektorin velkaantuneisuus ja kilpailukyky) koostuvaan tulostauluun. Tarkoituksena on havaita talouden epätasapainotiloja, kuten kiinteistökuplia, jotka voivat lisätä maiden haavoittuvuutta taloudellisille häiriöille. Huolestuttavia kehityssuuntauksia arvioidaan perusteellisemmin ja niihin puututaan nk. makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen

Terve ja kestävä talouspolitiikka edellyttää tehokasta täytäntöönpanoa. EU valvoo, että jäsenvaltiot noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä. Se voi asettaa tarvittaessa seuraamuksia.

Komissio tekee riippumattoman arvioinnin siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet yhteisiä pelisääntöjä. Analyysin perusteella EU-maiden hallitukset päättävät seuraamusten määräämisestä.

Lisätietoja

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä