Navigačný riadok

Cesta k HMÚ

The road to EMU

1957: Príprava budúcnosti spoločného trhu

Založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1957 stálo pri zrode spoločného trhu a európskej integrácie. Umožnilo, aby sa tovar, osoby, služby a kapitál mohli bez prekážok pohybovať medzi členskými štátmi.

1979: Vytvorenie európskeho menového systému

Európski lídri sa v roku 1969 na európskom samite v Haagu rozhodli vybudovať hospodársku a menovú úniu (HMÚ). V roku 1979 bol zavedený úspešný mechanizmus na riadenie výkyvov mien EÚ – európsky menový systém (EMS). Systém vychádzal z princípu pevných avšak prispôsobiteľných výmenných kurzov, ktoré sa stanovili v nadväznosti na novovytvorenú európsku menovú jednotku (ECU). Išlo o menový kôš, ktorý sa zakladal na váženom priemere mien EMS.

1992: Spoločný trh sa stáva skutočnosťou

S nárastom obchodovania a pohybu v rámci Európy sa ukázalo, že rozvoj vnútorného trhu je obmedzovaný existenciou mnohých národných mien v obehu. Ako túto ďalšiu prekážku integrácie odstrániť? V roku 1992 sa v Maastrichtskej zmluve rozhodlo, že Európa bude mať v 21. storočí silnú a stabilnú jednotnú menu.

1999-2002: Zrod eura

Dňa 1. januára 2002 sa eurobankovky a euromince objavili v bankách, pokladniach obchodov a v našich peňaženkách a vreckách. Eurozóna sa odvtedy postupne rozrastá, čo prináša hmatateľné výhody stále väčšiemu počtu občanov a podnikov. Rozširovanie eurozóny je neustály a dynamický proces

Všetky členské štáty EÚ okrem Spojeného kráľovstva a Dánska napokon prijmú euro.

2009: Udržať správny kurz eura

Lisabonská zmluva, nazývaná aj reformná zmluva, nadobudla platnosť v roku 2009. Zámerom zmluvy je dosiahnuť, aby sa EÚ stala „demokratickejšou, transparentnejšou a účinnejšou“. Zjednodušuje hlasovanie v EÚ a Komisii udeľuje právomoc adresovať priame varovania členským štátom, ktorých hospodárska politika nie je zlučiteľná so všeobecnými usmerneniami hospodárskej politiky alebo ohrozuje riadne fungovanie HMÚ. Takisto sa v nej prvýkrát oficiálne uznáva Euroskupina, v ktorej sú zoskupení ministri financií krajín eurozóny, a formalizuje vymenovanie jej predsedu. Ratifikáciou Lisabonskej zmluvy sa Európska centrálna banka (ECB) stala jednou so siedmich inštitúcií Európskej únie.

V zmluve sa Komisii udelili právomoci navrhovať podrobnejšie pravidlá a predkladať právne predpisy na riešenie nedostatkov v členských štátoch.

Viac informácií...

Cesta k HMÚpdf(3 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo