Navigačný riadok

Koncepcia pre budúcnosť HMÚ

The future of EMU

Koncepcia pre budúcnosť

Reformy vykonané v priebehu ostatných troch rokov sú bezprecedentné, ale kríza poukázala na skutočnosť, že vzájomná prepojenosť našich hospodárstiev od vzniku hospodárskej a menovej únie vzrástla. Je najmä potrebné, aby štáty eurozóny užšie spolupracovali na účely prijatia politických rozhodnutí, ktoré zohľadňujú všeobecný záujem ostatných členov eurozóny.

Európska komisia zostavila koncepciu pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu, ktorá obsahuje víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, fiškálnej, hospodárskej a politickej oblasti.

V rozsiahlej a skutočné HMÚ by všetky významné hospodárske a fiškálne politické rozhodnutia v členských štátoch podliehali hlbšej koordinácii, schvaľovaniu a dohľadu na európskej úrovni. V koncepcii je vytýčená cesta k rozsiahlej a skutočnej HMÚ, ktorá zahŕňa postupne prijímané opatrenia v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Časť koncepcie možno uskutočniť na základe platných zmlúv, ale časť si vyžaduje zmeny v zmluvách.

Prvá fáza koncepcie, ktorou je vytvorenie bankovej únie, je v súčasnosti takmer dokončená. Európska centrálna banka by sa mala stať najvyšším dozorným orgánom pre banky v eurozóne a v niektorých krajinách, ktoré plánujú prijať euro za svoju menu. Zákonodarcovia EÚ takisto schválili spoločnú metódu na riešenie zlyhaní bánk, ktorú bude podporovať jednotný fond na riešenie krízových situácií.

Druhá fáza by pozostávala z ďalšieho posilňovania spoločného vedenia rozpočtovej a hospodárskej politiky vrátane politiky v oblasti daní a zamestnanosti, ktoré by šlo ruka v ruke s posilnením fiškálnej kapacity.

Špecializovaná fiškálna kapacita pre eurozónu by sa mala opierať o vlastné zdroje a poskytovať dostatočnú podporu pre dôležité štrukturálne reformy vo veľkých ekonomikách, ktoré sú pod tlakom. Mohla by sa vybudovať na základe nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, ale opierala by sa o nové a špecifické základy obsiahnuté v zmluvách. Mohol by sa tiež zvážiť fond na splácanie dlhu podliehajúci prísnej podmienenosti a európske dlhopisy, ktoré by pomáhali pri znižovaní dlhu a stabilizácii finančných trhov. Monitorovaciu a riadiacu funkciu v prípade fiškálnej kapacity a ostatných nástrojov by mala zabezpečovať pokladnica HMÚ v rámci Komisie.

V dlhodobom horizonte (prekračujúcom 5 rokov) by na základe primeraného zdieľania suverenity, zodpovednosti a solidarity na európskej úrovni malo byť možné vytvoriť samostatný rozpočet eurozóny, ktorým by sa utvorila fiškálna kapacita pre HMÚ na podporu členských štátov, ktoré sú vystavené obrovským konjunkturálnym výkyvom. Výrazne integrovaný rámec správy v ekonomickej a fiškálnej oblasti by umožnil spoločné vydávanie štátnych dlhových nástrojov, čím by sa zlepšilo fungovanie trhov a vykonávanie menovej politiky. Bola by to záverečná fáza HMÚ.

Viac informácií...

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo