Navigācijas ceļš

EMS nākotnes plāns

The future of EMU

Plāns nākotnei

Pēdējo trīs gadu laikā ir veiktas bezprecedenta reformas, bet krīze ir parādījusi, cik lielā mērā ir palielinājusies mūsu ekonomiku savstarpējā atkarība kopš ekonomiskās un monetārās savienības izveides. Jo īpaši eirozonas dalībvalstīm ir ciešāk jāsadarbojas, lai pieņemtu politiskus lēmumus, kuros ņemtas vērā pārējo eirozonas dalībvalstu plašākas intereses.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi Plānu padziļinātas un patiesas ekonomiskās un monetārās savienības izveidei, kurā paredzēts vispusīgs redzējums par spēcīgu un stabilu struktūru finanšu, fiskālajā, ekonomikas un politikas jomā.

Padziļinātā un patiesā EMS visi galvenie dalībvalstu ekonomiskās un fiskālās politikas risinājumi tiktu stingrāk koordinēti, apstiprināti un uzraudzīti Eiropas līmenī. Plānā tiek izklāstīts ceļš uz padziļinātu un patiesu EMS, kas ietver pakāpeniski pieaugošus pasākumus, kuri veicami īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Daļu plānotā var īstenot, pamatojoties uz pašreizējiem Līgumiem, tomēr daļai nepieciešamas izmaiņas Līgumos.

Plāna pirmā fāze — banku savienības izveide — jau ir gandrīz pabeigta. Paredzēts, ka Eiropas Centrālā banka kļūs par banku galveno uzraudzības iestādi eurozonā un dažās citās valstīs, kuras plāno ieviest euro kā savu valūtu. ES likumdevēji ir vienojušies arī par vienotu mehānismu grūtībās nonākušu banku problēmu risināšanai, ko palīdzēs īstenot Vienotais noregulējuma fonds.

Otrā fāze ietvers budžeta un ekonomikas politikas, tostarp nodokļu un nodarbinātības politikas, kolektīvas īstenošanas turpmāku stiprināšanu līdztekus fiskālās kapacitātes palielināšanai.

Īpašas eirozonas fiskālās spējas būtu jābalsta uz pašu resursiem, un tām būtu jāsniedz pietiekams atbalsts svarīgām strukturālām reformām lielās ekonomikās, kas saskaras ar grūtībām. Tās varētu attīstīt, pamatojoties uz konverģences un konkurētspējas instrumentu, bet tam būtu vajadzīgs jauns un īpašs pamats Līgumos. Parāda dzēšanas fonds, uz kuru attiektos stingri nosacījumi, un eiro obligācijas arī varētu būt veids, kā palīdzēt dzēst parādu un stabilizēt finanšu tirgus. Fiskālo spēju un citu instrumentu uzraudzība un pārvaldība būtu jāveic EMS finanšu pārvaldības struktūrai Komisijā.

Ilgākā termiņā (vairāk nekā 5 gadu laikā), pamatojoties uz dažu suverenitātes tiesību, atbildības un solidaritātes atbilstīgu apvienošanu Eiropas līmenī, būtu jābūt iespējai izveidot autonomu eirozonas budžetu, sniedzot fiskālās spējas EMS, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm, kuras skāruši ekonomiski satricinājumi. Cieši integrēta ekonomikas un fiskālās pārvaldības sistēma varētu ļaut kopīgi emitēt valsts parādzīmes, kas veicinātu tirgu darbību un monetārās politikas īstenošanu. Tas būtu EMS pēdējais posms.

Lasiet vēl

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu