Navigointipolku

EMUn tulevaisuus

The future of EMU

Tulevaa kehitystä koskeva suunnitelma

Kolmen viime vuoden aikana toteutetut uudistukset ovat ennennäkemättömiä, mutta kriisi on osoittanut, kuinka paljon jäsenvaltioiden talouksien välinen riippuvuus on lisääntynyt talous- ja rahaliiton perustamisen jälkeen. Euroalueen maiden on tarpeen tehdä läheisempää yhteistyötä, jotta politiikkaa koskevissa päätöksissä, joita maat tekevät, otetaan huomioon euroalueen muidenkin jäsenvaltioiden edut.

Euroopan komissio on laatinut tiiviistä ja todellisesta talous- ja rahaliitosta luonnoksen, jossa esitetään visio vahvasta ja vakaasta finansseja, verotusta, taloutta ja politiikkaa koskevasta rakenteesta.

Tällaisessa tiiviissä ja aidossa talous- ja rahaliitossa jäsenvaltioiden kaikkiin merkittäviin talous- ja finanssipoliittisiin valintoihin kohdistettaisiin pidemmälle meneviä koordinointi-, hyväksyntä- ja seurantamenettelyjä Euroopan tasolla. Suunnitelmassa viitoitetaan tietä tiiviiseen ja aitoon talous- ja rahaliittoon. Se sisältää toimenpiteitä, joita toteutetaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisten perussopimusten pohjalta, mutta osa edellyttää perussopimusten muuttamista.

Luonnoksen ensimmäinen vaihe, pankkiliiton perustaminen, on nyt lähes valmiina. Euroopan keskuspankista on tarkoitus tulla pankkien ylin valvoja euroalueella ja tietyissä muissa maissa, jotka aikovat ottaa euron valuutakseen. EU:n lainsäätäjät ovat myös sopineet yhteisestä menetelmästä pankkien konkurssien hoitamiseksi. Tukirakenteeksi on muodostettu yhteinen pankkialan kriisinratkaisurahasto.

Toisessa vaiheessa vahvistettaisiin edelleen budjetti- ja talouspolitiikan – vero- ja työllisyyspolitiikka mukaan lukien – yhteistä hoitamista, mikä nivoutuisi yhteen rahoituskyvyn vahvistumisen kanssa.

Euroalueen yhteisen rahoituskapasiteetin olisi perustuttava omiin varoihin ja tarjottava riittävästi tukea tärkeisiin rakenneuudistuksiin paineen alla olevissa suurissa talouksissa. Se voitaisiin luoda lähentymis- ja kilpailukykyvälineen pohjalta, mutta olisi hyödyllistä vahvistaa sille perusta perussopimuksessa. Myös tiukkaan ehdollisuuteen ja euroalueen yhteisiin velkakirjoihin perustuvaa velanlunastusrahastoa voitaisiin harkita keinona vähentää velkaa ja vakauttaa finanssimarkkinoita. Yhteisen rahoituskapasiteetin ja muiden välineiden seurannasta ja hallinnoinnista vastaisi komission sisällä toimiva EMU-varainhoitoelin.

Pidemmällä aikavälillä (yli viisi vuotta) pitäisi olla mahdollista laatia autonominen euroalueen talousarvio, joka perustuu suvereniteetin, vastuun ja solidaarisuuden asianmukaiseen jakamiseen Euroopan tasolla ja tarjoaa talous- ja rahaliitolle yhteisen rahoituskapasiteetin, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita, joihin talouden häiriöt vaikuttavat. Tiiviisti yhdennetty talouden ja finanssipolitiikan ohjausjärjestelmä saattaisi mahdollistaa julkisten velkakirjojen yhteisen liikkeeseenlaskun, mikä parantaisi markkinoiden toimintaa ja rahapolitiikan harjoittamista.

Tämä olisi talous- ja rahaliiton viimeinen vaihe.

Lue tarkemmin

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä