Ścieżka nawigacji

Euro na świecie

Euro jest nie tylko wspólną walutą strefy euro, ale także ma silną pozycję na arenie międzynarodowej. Za pomocą walut kraje, organizacje i osoby prywatne mogą przechowywać i chronić bogactwo oraz wymieniać się nim pomiędzy sobą. Waluta „światowa”, taka jak euro, pełni te funkcje w skali ogólnoświatowej. Od czasu jego wprowadzenia w 1999 r. euro osiągnęło pewną pozycję ważnej waluty międzynarodowej i plasuje się zaraz za dolarem amerykańskim.

W obrębie strefy euro, jedna waluta – euro – jest środkiem, za pomocą którego organy rządowe, przedsiębiorstwa i indywidualne osoby dokonują i otrzymują płatności za towary i usługi. Euro służy również do przechowywania i tworzenia dobrobytu na przyszłość w postaci oszczędności i inwestycji. Jednakże wielkość, stabilność i siła gospodarki strefy euro – drugiej co do wielkości na świecie po Stanach Zjednoczonych – sprawia, że euro staje się coraz bardziej atrakcyjne również poza tą strefą. Sektory publiczne i prywatne w krajach trzecich nabywają i używają euro do wielu celów, w tym do wymiany handlowej i jako rezerwy walutowej. Z tego powodu euro jest dziś drugą pod względem znaczenia międzynarodową walutą, po dolarze USA. Powszechne używanie euro w międzynarodowym systemie finansowym i walutowym dowodzi jego ogólnoświatowej obecności:

  • Euro jest szeroko wykorzystywane, obok dolara USA, jako ważna waluta rezerwowa w przypadku kryzysów walutowych. W 2015 r. ponad jedna piąta światowych rezerw walutowych była denominowana w euro.
  • Euro jest również drugą po dolarze walutą na rynkach dewizowych na świecie pod względem ilości operacji, wykorzystywaną w około 33 proc. wszystkich codziennych transakcji walutowych.
  • Euro jest powszechnie używane przez rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie do zaciągania pożyczek. W 2015 r. udział zadłużenia denominowanego w euro na światowych rynkach wyniósł około 40 proc., czyli podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego.
  • Euro jest również coraz częściej wykorzystywane jako waluta do rozliczeń i płatności w handlu międzynarodowym, nie tylko między strefą euro a państwami trzecimi, ale także między państwami trzecimi. Jest stosowane jako waluta fakturowania w przypadku ponad 50 proc. całego importu do strefy euro oraz ponad 65 proc. całości eksportu ze strefy euro.
  • Niektóre kraje zarządzają swoimi walutami poprzez powiązanie ich z euro, zatem euro pełni rolę albo waluty referencyjnej, albo waluty odniesienia.

Status euro jako waluty światowej, a także wielkość i gospodarcze znaczenie strefy euro coraz częściej sprawiają, że międzynarodowe organizacje gospodarcze, takie jak MFW oraz G8, postrzegają gospodarkę strefy euro jako jedną całość. Dzięki temu pozycja UE na arenie międzynarodowej jest silniejsza.

Aby czerpać korzyści z tej silniejszej pozycji i skutecznie przyczyniać się do międzynarodowej stabilności finansowej, strefa euro coraz częściej przemawia jednym głosem na ważnych międzynarodowych forach gospodarczych. Jest to możliwe dzięki ścisłej koordynacji działań państw członkowskich strefy euro, jak również Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej w ramach międzynarodowych posiedzeń gospodarczych.

Liczne regiony i kraje trzecie są ściśle powiązane z euro. Stabilność systemu walutowego, na którym opiera się euro, czyni je atrakcyjną walutą „stabilizacyjną”, zwłaszcza dla tych krajów, które posiadają specjalne uzgodnienia instytucjonalne z UE, jak np. preferencyjne umowy handlowe. Przez powiązanie swojej waluty z euro wnoszą one do swojej krajowej gospodarki większą pewność i stabilność.

Euro jest również powszechnie używane w regionach i krajach trzecich sąsiadujących ze strefą euro, np. w Europie Południowo-Wschodniej, podczas gdy niektóre kraje – Andora, Monako, San Marino i Watykan – używają euro jako waluty urzędowej na mocy specjalnych układów monetarnych z UE i mogą emitować swoje własne monety euro w określonej ilości.