Ścieżka nawigacji

Euro w świecie

Euro jest nie tylko wspólną walutą strefy euro, ale także ma silną pozycję na arenie międzynarodowej. Waluty są środkiem, za pomocą którego przechowuje, zabezpiecza i wymienia się bogactwo pomiędzy krajami, organizacjami i poszczególnymi osobami. Waluta „światowa”, taka jak euro, pełni te funkcje w skali ogólnoświatowej. Od czasu wprowadzenia w 1999 r. euro zdobyło silną pozycję międzynarodową, ustępując tylko dolarowi USA.

W obrębie strefy euro, jedna waluta – euro – jest środkiem, za pomocą którego organy rządowe, przedsiębiorstwa i indywidualne osoby dokonują i otrzymują płatności za towary i usługi. Euro służy również do przechowywania i tworzenia bogactwa na przyszłość w postaci oszczędności i inwestycji. Jednakże wielkość, stabilność i siła gospodarki strefy euro – drugiej co do wielkości na świecie po Stanach Zjednoczonych – sprawia, że euro staje się coraz bardziej atrakcyjne również poza jej granicami.

Sektory publiczne i prywatne w krajach trzecich nabywają i używają euro do wielu celów, w tym do wymiany handlowej i jako rezerwy walutowe. Z tego powodu euro jest dziś drugą pod względem znaczenia międzynarodową walutą, po dolarze USA.

Powszechne używanie euro w międzynarodowym systemie finansowym i walutowym dowodzi jego ogólnoświatowej obecności:

  • Euro jest coraz częściej używane do emitowania pożyczek państwowych i prywatnych na całym świecie. Pod koniec 2006 r. udział euro w międzynarodowych rynkach wierzytelności wynosił około jednej trzeciej, podczas gdy udział dolara USA stanowił 44%.
  • Światowe banki udzielają znaczących pożyczek denominowanych w euro na całym świecie.
  • Euro jest drugą najczęściej wymienianą walutą na rynkach dewizowych; bierze udział w ok. 40% dziennych transakcji.
  • Euro jest często używane w przypadku faktur i płatności w handlu międzynarodowym, nie tylko między strefą euro i krajami trzecimi, lecz także, w mniejszym stopniu, pomiędzy samymi krajami trzecimi.
  • Euro jest szeroko wykorzystywane, obok dolara USA, jako ważna waluta rezerwowa w przypadku kryzysów walutowych. Pod koniec 2006 r. ponad jedna czwarta światowych zapasów dewiz utrzymywana była w euro, w porównaniu do 18% w 1999 r. Rezerwy w euro zwiększyły się najbardziej w krajach rozwijających się – z 18% w 1999 r. do ok. 30% w 2006 r.
  • W niektórych krajach euro pełni rolę waluty stabilizacyjnej lub referencyjnej.

Status euro jako waluty światowej, a także wielkość i gospodarcze znaczenie strefy euro coraz częściej sprawiają, że międzynarodowe organizacje gospodarcze, takie jak MFW oraz G8, postrzegają gospodarkę strefy euro jako jedną całość. Daje to Unii Europejskiej silniejszy głos na arenie międzynarodowej.

Aby czerpać korzyści z tej silniejszej pozycji i skutecznie przyczyniać się do międzynarodowej stabilności finansowej, strefa euro coraz częściej przemawia jednym głosem na ważnych międzynarodowych forach gospodarczych. Jest to możliwe dzięki ścisłej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi strefy euro, jak również Europejskim Bankiem Centralnym i Komisją Europejską podczas międzynarodowych posiedzeń gospodarczych.

Liczne regiony i kraje trzecie są jeszcze bliżej powiązane z euro. Stabilność systemu walutowego, na którym opiera się euro, czyni je atrakcyjną „stabilizacyjną” walutą, zwłaszcza dla tych krajów, które posiadają specjalne uzgodnienia instytucjonalne z UE, jak np. preferencyjne umowy handlowe. Przez powiązanie swojej waluty z euro wnoszą one do swojej krajowej gospodarki większą pewność i stabilność.

Euro jest również powszechnie używane w regionach i krajach trzecich sąsiadujących ze strefą euro, np. w Europie Południowo-Wschodniej, podczas gdy niektóre kraje – Andorra, Monako, San Marino i Watykan – używają euro jako waluty urzędowej na mocy specjalnych układów monetarnych z UE i mogą emitować swoje własne monety euro w określonej ilości.