Навигационна пътека

Еврото в света

Освен че е валутата на еврозоната, еврото има и силно международно присъствие. Валутите са средство за съхраняване, опазване и обмен на богатство между държави, организации и отделни лица. Световна валута като еврото изпълнява тези функции на световно равнище. От въвеждането му през 1999 г. еврото се утвърди като важна международна валута, като се нарежда на второ място в света след щатския долар.

В еврозоната единната валута — еврото — е средството, чрез което правителства, дружества и отделни лица извършват и получават плащания за стоки и услуги. То се използва и за съхраняване и създаване на богатство за бъдещето във вид на спестявания и инвестиции. Размерът, стабилността и силата на икономиката на еврозоната, която е втората по големина в света след тази на САЩ, правят еврото все по-привлекателно и извън границите на еврозоната. Публичният и частният сектор в страни извън ЕС придобиват и използват еврото за много цели, включително за търговия и валутни резерви. По тази причина в момента еврото е втората най-важна международна валута след щатския долар. Масовото използване на еврото в международната финансова и парична система е доказателство за неговото глобално присъствие:

  • Еврото се използва широко, заедно с щатския долар, като важна резервна валута за извънредни ситуации в сферата на финансите. През 2015 г. над една пета от световните валутни позиции бяха в евро.
  • Еврото е и втората най-активно търгувана валута на валутните пазари. То участва в около 33 % от всички ежедневни трансакции в световен мащаб.
  • В света еврото се използва широко за емитирането на правителствени и корпоративни дългови инструменти. През 2015 г. делът на деноминираните в евро дългови инструменти на световните пазари бе около 40 % — наравно с ролята на щатския долар на международния пазар на дългови инструменти.
  • Еврото също така набира популярност като валута, използвана за фактуриране и плащане в международната търговия — не само между страни от еврозоната и страни извън ЕС, но и между страни извън ЕС. То се използва като валута при фактуриране в търговията за над 50 % от целия внос на еврозоната и за повече от 65 % от общия износ на еврозоната.
  • Няколко страни управляват валутите си, като ги привързват към еврото, което действа като опорна или референтна валута.

Статутът на еврото като световна валута, съчетан с мащабите и икономическата тежест на еврозоната, кара международни икономически организации, като МВФ и Г-7, все повече да разглеждат икономиката на еврозоната като едно цяло. Това укрепва позицията на Европейския съюз в света.

За да се възползва от тази по-силна позиция и за да допринася ефективно за международната финансова стабилност, все по-често на международни форуми еврозоната излиза с единна позиция. Това се прави чрез тясно сътрудничество между страните от еврозоната, Европейската централна банка и Европейската комисия по време на международни икономически срещи.

Много страни и региони извън ЕС са дори по-тясно обвързани с еврото. Стабилната парична система зад еврото го прави привлекателна опорна валута, особено за държави, които имат специални институционални договорености с ЕС, като например преференциални търговски споразумения. Като свързват валутата си с еврото, те допринасят за повишаване на сигурността и стабилността на националните си икономики.

Еврото се използва широко в страни извън ЕС и в региони, намиращи се в съседство с еврозоната, например в Югоизточна Европа, докато някои други страни — Андора, Монако, Сан Марино и Ватикан — използват еврото като официална валута по силата на специални парични споразумения с ЕС и могат да емитират свои собствени евромонети в определени количества.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта