Sökväg

Varför infördes euron?

Euron infördes eftersom en gemensam valuta ger många fördelar och vinster jämfört med tidigare, då varje EU-land hade sin egen valuta. För det första slipper man risken för kurssvängningar och växlingskostnader. För det andra stärks den inre marknaden. Slutligen innebär euron ett närmare samarbete mellan EU-länderna om en stabil valuta och en ekonomi till glädje för oss alla.

När EU grundades 1957 inriktade sig medlemsländerna på att bygga upp en ”gemensam marknad” för handel. Med tiden stod det dock klart att det krävdes ett närmare ekonomiskt och monetärt samarbete för att den inre marknaden skulle kunna utvecklas och blomstra. Det skulle gagna hela EU:s ekonomi och skapa fler arbetstillfällen och ökat välstånd för européerna. År 1999 godkände EU-länderna fördraget om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget) och beslutade därmed att EU skulle införa en stark och stabil valuta för 2000-talet.

Euron innebär en rad fördelar på olika plan, för både de enskilda medborgarna, företagen och hela ekonomier. Euron ger bland annat

  • mer att välja på och stabila priser för konsumenter och allmänhet,
  • större säkerhet och fler möjligheter för företag och marknader,
  • förbättrad ekonomisk stabilitet och tillväxt,
  • mer integererade finansmarknader,
  • en viktigare roll för EU i den globala ekonomin,
  • en konkret symbol för en europeisk identitet.

Många av fördelarna hör nära samman. Ekonomisk stabilitet är till exempel bra för ekonomin i ett EU-land därför att den ger regeringen möjlighet att planera för framtiden. Men ekonomisk stabilitet är också bra för näringslivet, eftersom den leder till minskad osäkerhet och underlättar investeringar. Det gagnar i sin tur medborgarna som får flera och bättre jobb att välja mellan.

Hur uppstår fördelarna med euron?


Den gemensamma valutan ger ny styrka och skapar nya möjligheter tack vare samordningen av euroområdets stora ekonomi. Därmed blir den inre marknaden mer effektiv.

Före eurons tid var man tvungen att växla pengar, vilket medförde extra kostnader, risker och brist på insyn i gränsöverskridande transaktioner. Det är mer kostnadseffektivt och mindre riskfyllt att göra affärer i euro.

Möjligheten att lätt kunna jämföra priser uppmuntrar till handel över gränserna och olika typer av investeringar. Det kan gälla både enskilda konsumenter som letar efter de billigaste produkterna, företag som köper de tjänster som ger mest för pengarna och stora investeringsinstitut som kan investera mer effektivt i hela euroområdet utan att behöva ta hänsyn till risken för svängningar i växelkurserna. Inom euroområdet finns nu en stor integrerad marknad med en gemensam valuta.

Internationella fördelar


Eurons betydelse och euroområdets storlek skapar dessutom nya möjligheter inom världsekonomin. Tack vare den gemensamma valutan är euroområdet en attraktiv region för företag från länder utanför EU. Därmed stärks handeln och investeringarna. Försiktig ekonomisk förvaltning gör euron till en attraktiv reservvaluta för tredjeländer och ger euroområdet en viktigare roll i den globala ekonomin.

Euroområdets storlek och försiktiga förvaltning skapar också ekonomisk stabilitet och gör området mer motståndskraftigt mot så kallade externa ekonomiska ”chocker”, dvs. plötsliga ekonomiska förändringar som kan uppstå utanför euroområdet och rubba de nationella ekonomierna. Det kan till exempel vara fråga om höjda oljepriser på världsmarknaden eller turbulens på de internationella valutamarknaderna. Tack vare sin storlek och styrka kan euroområdet klara sådana externa chocker utan att förlora arbetstillfällen och drabbas av lägre tillväxt.

Att utnyttja fördelarna


Euron i sig medför inte ekonomisk stabilitet och tillväxt. Det uppnås i första hand genom en sund förvaltning av euroområdets ekonomi enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, som är den viktigaste delen i den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Euron är det viktigaste redskapet för att utnyttja fördelarna med den inre marknaden, handelspolitiken och det politiska samarbetet. Därför är euron dessutom en självklar del av de ekonomiska, sociala och politiska strukturerna i dagens EU.