Navigačný riadok

Prečo euro?

Vznik eura je zdôvodnený množstvom predností a výhod, ktoré ponúka jednotná mena oproti predchádzajúcej situácii, keď mal každý členský štát vlastnú menu. Euro nielenže odstraňuje riziká kolísania cien, zmenárenské poplatky a posilňuje jednotný trh, ale predstavuje kľúč k užšej spolupráci členských štátov na poli stabilnej meny a hospodárstva v prospech nás všetkých.

V roku 1957, keď bola založená EÚ, sa členské štáty sústredili na vybudovanie „spoločného trhu“. Čas však ukázal, že na to, aby sa vnútorný trh rozvíjal ďalej a celé európske hospodárstvo dosiahlo vyššiu úroveň s väčším počtom pracovných miest a väčšou prosperitou pre všetkých Európanov, je potrebná užšia spolupráca v hospodárskej a menovej oblasti. Schválením Zmluvy o európskej únii (Maastrichtská zmluva) v roku 1991 členské štáty rozhodli o zavedení silnej a stabilnej meny pre Európu 21. storočia.

Výhody eura sú rôznorodé a majú rôzne uplatnenie, či už ide o jednotlivcov a firmy alebo celé hospodárstva. Napríklad:

  • Väčší výber a stabilné ceny pre spotrebiteľov a občanov
  • Väčšiu bezpečnosť a viac príležitostí pre firmy a trhy
  • Lepšiu hospodársku stabilitu a rast
  • Integrovanejšie finančné trhy
  • Výraznejšiu prítomnosť EÚ vo svetovom hospodárstve
  • Hmotný symbol európskej identity

Mnoho týchto výhod je vzájomne prepojených. Napríklad, hospodárska stabilita je dobrá pre hospodárstvo členského štátu, pretože umožňuje vláde daného štátu plánovať jeho budúcnosť. Hospodárska stabilita je zároveň prínosom pre firmy, pretože zmierňuje neistotu a podporuje investície. To všetko na druhej strane zvýhodňuje občanov, ktorí v tom vidia vyššiu zamestnanosť a kvalitnejšie pracovné miesta.

Ako vznikajú tieto výhody?


Jednotná mena prináša nové istoty a príležitosti, ktoré vychádzajú z integrácie a objemu hospodárstva eurozóny, čím sa jednotný trh stáva efektívnejším.

Pred zavedením eura znamenala potreba výmeny mien extra náklady, riziká a nedostatočnú transparentnosť pri cezhraničných prevodoch. Obchodovanie s jednotnou menou v eurozóne je nákladovo efektívnejšie a bezpečnejšie.

Možnosť porovnávania cien podporuje cezhraničný obchod a investície všetkého druhu, od individuálnych spotrebiteľov, ktorí hľadajú najlacnejší výrobok, cez firmy nakupujúce najvýhodnejšie služby, po veľkých inštitucionálnych investorov, ktorí môžu investovať efektívnejšie v rámci celej eurozóny bez rizika kolísajúcich zmenárenských kurzov. V rámci eurozóny tak teraz existuje jeden veľký integrovaný trh s jednotnou menou.

Celosvetové výhody


Rozsah uplatnenia jednotnej meny a eurozóny prináša nové príležitosti aj v rámci svetového hospodárstva. Jednotná mena robí z eurozóny príťažlivú oblasť na podnikanie pre tretie krajiny, čo vedie k podpore obchodu a investícií. Vďaka uvážlivému hospodárskemu riadeniu prestavuje euro príťažlivú rezervu pre tretie krajiny a eurozóna tak získava silnejší hlas v rámci svetového hospodárstva.

Rozsah a starostlivé riadenie prinášajú do eurozóny hospodársku stabilitu a zvyšujú jej odolnosť voči tzv. hospodárskym „šokom” z externého prostredia, t. j. náhlym hospodárskym zmenám, ktoré môžu vzniknúť mimo eurozóny a narušiť štátne hospodárstva, ako napr. celosvetové nárasty cien ropy či otrasy na svetových devízových trhoch. Rozmer a sila eurozóny jej dávajú schopnosť absorbovať takéto šoky z externého prostredia bez straty pracovných miest a znižovania rastu.

Pochopenie výhod


Euro ako také neprináša hospodársku stabilitu a rast samo o sebe. Tieto je možné dosiahnuť len prostredníctvom správneho riadenia hospodárstva eurozóny uplatňovaním pravidiel zmluvy a paktu stability a rastu (PSR), najdôležitejšieho prvku hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Okrem toho je euro, ako kľúčový mechanizmus na podporu výhod jednotného trhu, obchodnej politiky a politickej spolupráce, neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych, sociálnych a politických štruktúr dnešnej Európskej únie.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo