Ścieżka nawigacji

Dlaczego euro?

Euro stworzono, ponieważ jedna waluta ma wiele atutów i przynosi liczne korzyści w porównaniu z poprzednią sytuacją, kiedy każde państwo członkowskie miało swoją własną walutę. Nie tylko wyeliminowane zostają ryzyka wahań i koszty wymiany i wzmocniony zostaje jednolity rynek, lecz euro oznacza także bliższą współpracę między państwami członkowskimi na rzecz stabilnej waluty i gospodarki z korzyścią dla nas wszystkich.

Gdy UE została założona w 1957 r., państwa członkowskie skupiły się na budowaniu „wspólnego rynku” dla ułatwienia handlu. Jednak z biegiem czasu stało się jasne, że potrzebna jest bliższa współpraca gospodarcza i walutowa, aby rynek wewnętrzny mógł się dalej rozwijać i aby europejska gospodarka mogła lepiej funkcjonować i tym samym zagwarantować europejczykom więcej miejsc pracy i większy dobrobyt. W 1991 r. państwa członkowskie przyjęły Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) postanawiając, że w XXI wieku Europa będzie miała silną i stabilną walutę.

Korzyści płynące z euro są wielorakie i odczuwalne na różnych poziomach, od osób fizycznych i przedsiębiorstw do całych gospodarek. Należą do nich:

  • większy wybór i stabilne ceny dla konsumentów i obywateli
  • większe bezpieczeństwo i więcej możliwości dla przedsiębiorstw i rynków
  • poprawa stabilności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego
  • bardziej zintegrowane rynki finansowe
  • silniejsza obecność UE w światowej gospodarce
  • namacalny znak europejskiej tożsamości


Wiele z tych korzyści jest wzajemnie z sobą powiązanych. Na przykład stabilność ekonomiczna ma dobry wpływ na gospodarkę państwa członkowskiego, gdyż pozwala mu planować na przyszłość. Lecz stabilność ekonomiczna przynosi korzyści przedsiębiorstwom również dlatego, że zmniejsza niepewność i zachęca firmy do inwestowania. To z kolei przynosi korzyści obywatelom w zakresie większej liczby lepszych miejsc pracy.

Skąd wynikają te korzyści?


Jedna waluta daje nową siłę i nowe możliwości, które wynikają z integracji i skali gospodarki strefy euro, czyniąc jednolity rynek bardziej efektywnym.

Przed wprowadzeniem euro, wymiana walut oznaczała dodatkowe koszty, ryzyko i brak przejrzystości w transgranicznych transakcjach. Dzięki wspólnej walucie prowadzenie działalności gospodarczej w strefie euro jest bardziej opłacalne i mniej ryzykowne.

Jednocześnie możliwość łatwego porównania cen zachęca do transgranicznej wymiany handlowej i wszelkiego typu inwestycji, począwszy od indywidualnych konsumentów poszukujących najtańszych produktów, poprzez przedsiębiorstwa poszukujące usług najkorzystniejszych pod względem ceny i jakości, po dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą skuteczniej inwestować w całej strefie euro bez ryzyka związanego z wahającymi się kursami wymiany. W strefie euro istnieje teraz jeden duży, zintegrowany rynek, na którym używa się tej samej waluty.

Korzyści ogólnoświatowe


Skala stosowania jednej waluty i strefy euro stwarza także nowe możliwości w ogólnoświatowej gospodarce. Jedna waluta czyni strefę euro atrakcyjnym regionem dla krajów trzecich do prowadzenia tu działalności gospodarczej, pobudzając w ten sposób wymianę handlową i inwestycje. Rozważne zarządzanie gospodarcze czyni euro atrakcyjną walutą rezerwową dla krajów trzecich i daje strefie euro mocniejszy głos w światowej gospodarce.

Skala stosowania i ostrożne zarządzanie przynosi także stabilność ekonomiczną, czyniąc strefę euro odporniejszą na tzw. wstrząsy gospodarcze, tj. nagłe zmiany gospodarcze, które mogą występować poza strefą euro i zakłócać funkcjonowanie gospodarek krajowych, jak np. wzrost światowych cen ropy naftowej lub zawirowania na światowych rynkach walutowych. Wielkość i siła strefy euro zwiększa jej zdolność przyjmowania takich zewnętrznych wstrząsów bez jednoczesnego spadku zatrudnienia i zmniejszenia wzrostu gospodarczego.

Dostrzeganie korzyści


Samo euro samo nie przynosi stabilności i wzrostu gospodarczego. Korzyści te zawdzięczmy przede wszystkim należytemu zarządzaniu gospodarką strefy euro na zasadach określonych w pakcie na rzecz stabilności i wzrostu, najbardziej żywotnym elemencie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Co więcej euro, jako kluczowy mechanizm zwiększania korzyści płynących z jednolitego rynku, polityki handlowej i współpracy politycznej, jest integralną częścią ekonomicznych, społecznych i politycznych struktur dzisiejszej Unii Europejskiej.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst