Navigatsioonitee

Miks otsustati võtta kasutusele euro?

Euro loodi, sest ühisrahal on palju eeliseid ja häid külgi, võrreldes varasema olukorraga, kus igal liikmesriigil oli oma valuuta. Lisaks sellele, et kaovad kursikõikumise oht ja valuutavahetuskulud ning tugevneb ühtne turg, tähendab euro ka tihedamat liikmesriikidevahelist koostööd stabiilse valuuta ja majanduse nimel, millest on kasu meile kõigile.

Kui EL 1957. aastal asutati, keskendusid liikmesriigid ühise kaubandusturu loomisele. Aja jooksul sai siiski selgeks, et tuleb teha tihedamat majandus- ja rahanduskoostööd, et siseturg areneks ja edeneks ning kogu Euroopa majandus toimiks paremini, mis tooks kaasa uute töökohtade tekke ja eurooplaste heaolu suurenemise. 1991. aastal kiitsid liikmesriigid heaks Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti lepingu), otsustades, et Euroopa soovib 21. sajandiks tugevat ja stabiilset valuutat.

Eurol on mitmesuguseid eeliseid, mida on tunda eri tasanditel, alates üksikisikutest ja ettevõtetest ning lõpetades kogu riigi majandusega. Eeliste hulka kuuluvad:

  • tarbijate ja kodanike valikuvõimaluste suurenemine ja stabiilsed hinnad
  • ettevõtete ja turgude turvalisuse ja võimaluste suurenemine
  • majandusliku stabiilsuse ja majanduskasvu suurenemine
  • lõimitumad finantsturud
  • ELi positsiooni tugevnemine maailmamajanduses
  • Euroopa identiteedi käegakatsutav tunnusmärk


Paljud neist eelistest on omavahel seotud. Näiteks on majanduslik stabiilsus liikmesriigi majandusele hea, sest see võimaldab valitsusel tulevikku planeerida. Majanduslik stabiilsus on ühtlasi kasulik ka ettevõtetele, sest see vähendab ebakindlust ja julgustab ettevõtteid investeerima. See toob omakorda kasu kodanikele, sest selle tulemusel tekib rohkem ja paremaid töökohti.

Kuidas kõnealused euro eelised ilmnevad?

Ühisraha toob kaasa uued tugevad küljed ja võimalused, mis tulenevad lõimumisest ja euroala majanduse mastaabist, ning tõhustab ühtset turgu.

Enne eurot tuli vahetada valuutasid, millega kaasnesid lisakulud, ohud ja piiriüleste tehingute läbipaistmatus. Tänu ühisrahale on euroalal toimuv äritegevus tasuvam ja vähem riskantne.

Hindade võrreldavus soodustab igat liiki piiriülest kaubandust ja investeeringuid – üksiktarbijad otsivad odavaimat toodet, ettevõtted ostavad parima väärtusega teenust ja suured institutsionaalsed investorid saavad ilma vahetuskursside kõikumise ohuta kogu euroalal tõhusamalt investeerida. Euroala on nüüd üks suur lõimitud turg, kus kasutatakse sama valuutat.

Eelised üle kogu maailma

Ühisraha ja euroala mastaabid loovad uusi võimalusi ka maailmamajanduses. Ühisraha muudab euroala kolmandate riikide jaoks atraktiivseks äripiirkonnaks, soodustades seega kaubandust ja investeeringuid. Heaperemehelik majanduse juhtimine muudab euro kolmandate riikide jaoks atraktiivseks reservvaluutaks ja suurendab euroala mõju maailmamajanduses.

Mastaapsus ja ettevaatlik juhtimine tagavad majandusliku stabiilsuse euroalal, muutes selle paindlikumaks väliste majandusvapustuste, s.o äkiliste majanduslike muutuste suhtes, mis võivad väljaspool euroala tekkida ja riikide majandust häirida (nt ülemaailmne naftahinna tõus või suured kursikõikumised ülemaailmsetel valuutaturgudel). Euroala suudab tänu oma suurusele ja tugevusele selliste väliste vapustustega paremini toime tulla, ilma et töökohtade arv väheneks ja majanduskasv langeks.

Eeliste realiseerimine

Euro ei too majanduslikku stabiilsust ja majanduskasvu kaasa ainuüksi omal jõul. See saavutatakse esiteks euroala majanduse usaldusväärse juhtimisega, mille aluseks on asutamislepingu eeskirjad ning majandus- ja rahaliidu (EMU) kõige olulisem element – stabiilsuse ja kasvu pakt. Teiseks on euro kui ühtse turu, kaubanduspoliitika ja poliitilise koostööga kaasneva kasu suurendamise võtmemehhanism tänapäeva Euroopa Liidu majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste struktuuride lahutamatu osa.