Διαδρομή πλοήγησης

Γιατί το ευρώ;

Το ευρώ δημιουργήθηκε επειδή ως ενιαίο νόμισμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση όπου κάθε κράτος μέλος είχε το δικό του νόμισμα. Όχι μόνο καταργούνται οι κίνδυνοι συναλλαγματικών διακυμάνσεων και οι συναλλαγματικές προμήθειες και ενισχύεται η ενιαία αγορά, αλλά προωθείται και η συνεργασία των κρατών μελών με στόχο ένα σταθερό νόμισμα και μία για όλους επωφελή οικονομία.

Όταν ιδρύθηκε η ΕΕ το 1957, τα κράτη μέλη επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία μιας "κοινής αγοράς" για το εμπόριο. Με τον καιρό έγινε, ωστόσο, σαφές ότι χρειαζόταν στενότερη οικονομική και νομισματική συνεργασία για να μπορέσει η εσωτερική αγορά να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει αποδοτικότερα, ώστε το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας να σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, με περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη ευημερία για τους Ευρωπαίους. Το 1991, τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνθήκη του Μάαστριχτ) και αποφάσισαν ότι η Ευρώπη θα είχε ένα ισχυρό και σταθερό νόμισμα τον 21ο αιώνα.

Τα οφέλη που προκύπτουν από το ευρώ είναι πολλαπλά και γίνονται αισθητά σε διαφορετικά επίπεδα, στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις καθώς και στις οικονομίες ως σύνολο και συνίστανται μεταξύ άλλων στα εξής:

  • Περισσότερες επιλογές και σταθερές τιμές για τους καταναλωτές
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις αγορές
  • Βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπυξης
  • Βελτίωση της ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών
  • Ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία
  • Απτό σημάδι της ευρωπαϊκής ταυτότητας


Πολλά από τα οφέλη αυτά είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, η οικονομική σταθερότητα ωφελεί την οικονομία ενός κράτους μέλους επειδή διευκολύνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το μέλλον, ωφελεί, όμως, και τις επιχειρήσεις διότι μειώνει την αβεβαιότητα και τις ενθαρρύνει να πραγματοποιούν επενδύσεις. Ταυτόχρονα ωφελεί και τους πολίτες καθώς δημιουργούνται περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις απασχόλησης.

Πώς προκύπτουν αυτά τα οφέλη από το ευρώ;

Το ενιαίο νόμισμα προσφέρει νέα ώθηση και ευκαιρίες λόγω της ολοκλήρωσης και του μεγέθους της οικονομίας της ευρωζώνης, καθιστώντας αποτελεσματικότερη την ενιαία αγορά.

Πριν από το ευρώ, η ανάγκη μετατροπής των νομισμάτων δημιουργούσε επιπλέον κόστος, κινδύνους και έλλειψη διαφάνειας στις διασυνοριακές συναλλαγές. Με το ενιαίο νόμισμα, οι συναλλαγές στην ευρωζώνη είναι αποτελεσματικότερες από πλευράς κόστους και εμπερικλείουν λιγότερους κινδύνους.

Στο μεταξύ, η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης των τιμών ενθαρρύνει το διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις κάθε είδους από μεμονωμένους καταναλωτές που αναζητούν προϊόντα χαμηλού κόστους, από επιχειρήσεις που αγοράζουν υπηρεσίες με την καλύτερη τιμή, καθώς και από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν αποτελεσματικότερα στην ευρωζώνη χωρίς τους κινδύνους που συνεπάγονται οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Στο εσωτερικό της ευρωζώνης, λειτουργεί σήμερα μια μεγάλη ολοκληρωμένη αγορά που χρησιμοποιεί το ίδιο νόμισμα.

Παγκόσμια οφέλη

Η σημασία του ενιαίου νομίσματος και το μέγεθος της ευρωζώνης δημιουργούν επίσης νέες ευκαιρίες για την παγκόσμια οικονομία. Το ενιαίο νόμισμα καθιστά την ευρωζώνη περιοχή ελκυστική για επιχειρήσεις τρίτων χωρών με αποτέλεσμα την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Η συνετή οικονομική διαχείριση καθιστά το ευρώ ελκυστικό αποθεματικό νόμισμα για τέτοιες χώρες και ενισχύει την παρουσία της ευρωζώνης στην παγκόσμια οικονομία.

Το μέγεθος της ευρωζώνης και η συνετή διαχείριση εξασφαλίζουν, επίσης, οικονομική σταθερότητα, καθιστώντας την ευρωζώνη ανθεκτικότερη στους εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς, όπως ενδεχόμενες ξαφνικές οικονομικές αλλαγές εκτός της ευρωζώνης, που διαταράσσουν τις εθνικές οικονομίες, π.χ. παγκόσμιες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου ή διαταραχές στις παγκόσμιες συναλλαγματικές αγορές. Το μέγεθος και η ισχύς της ευρωζώνης της επιτρέπουν να απορροφά καλύτερα αυτούς τους εξωτερικούς κραδασμούς χωρίς απώλειες θέσεων απασχόλησης και μείωση των ρυθμών ανάπτυξης.

Κατανόηση των πλεονεκτημάτων

Η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνονται μόνο με το ευρώ, αλλά και με τη συνετή διαχείριση της οικονομίας στην ευρωζώνη σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης και του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, του σπουδαιότερου στοιχείου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ). Δεύτερον, ως βασικός μηχανισμός για την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής συνεργασίας, το ευρώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δομής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.