Sti

Hvad skal vi med euroen?

Euroen blev indført, fordi en fælles valuta giver en lang række fordele i forhold til tidligere, hvor hvert EU-land havde sin egen valuta. For det første undgår man risikoen for kursudsving og vekselomkostningerne. For andet styrkes det indre marked. Endelig betyder euroen også tættere samarbejde mellem EU-landene om en stabil valuta og økonomi til glæde for os alle.

Da grunden til EU blev lagt i 1957, koncentrerede landene sig om at opbygge et "fællesmarked" for handel. Som tiden gik, blev det dog klart, at det var nødvendigt med et tættere økonomisk og monetært samarbejde, så det indre marked kunne udvikle sig og fungere optimalt. Det ville gavne hele den europæiske økonomi og skabe flere arbejdspladser og mere velstand til europæerne. I 1991 godkendte EU-landene traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht-traktaten) og besluttede dermed, at EU skulle have en stærk og stabil valuta i det 21. århundrede.

Euroen indebærer en række fordele, der viser sig på forskellige planer for både den enkelte borger, erhvervslivet og hele økonomier. Der er blandt andet tale om:

  • Større udvalg og stabile priser for forbrugere og borgere
  • Større sikkerhed og bedre muligheder for virksomheder og markeder
  • Øget økonomisk stabilitet og vækst
  • Mere integrerede finansmarkeder
  • En vigtigere rolle for EU i den globale økonomi
  • Et håndgribeligt tegn på en europæisk identitet.


Mange af disse fordele er indbyrdes forbundet. Økonomisk stabilitet er eksempelvis godt for et medlemslands økonomi, fordi den giver regeringen mulighed for at lægge fremtidsplaner. Men økonomisk stabilitet er også godt for erhvervslivet, fordi den mindsker usikkerheden og tilskynder virksomheder til at investere. Dermed er den også til fordel for borgerne, som får flere og bedre job at vælge imellem.

Hvordan opstår disse fordele ved euroen?

Den fælles valuta giver ny styrke og skaber nye muligheder som følge af integrationen af euroområdets meget store økonomi. Dermed bliver det indre marked mere effektivt.

Inden euroen var man nødt til at veksle valuta, hvilket betød ekstra omkostninger og risici og ingen gennemsigtighed i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Med den fælles valuta er det mere omkostningseffektivt og mindre risikabelt at drive virksomhed i euroområdet.

Muligheden for let at kunne sammenligne priser fremmer handel og investeringer af alle former hen over grænserne. Det spænder lige fra individuelle forbrugere på udkig efter det billigste produkt over virksomheder, der køber den ydelse, der giver dem mest for pengene, til store investeringsinstitutter, som kan investere mere effektivt i hele euroområdet uden at skulle tage hensyn til risikoen for udsving i valutakurserne. Inden for euroområdet findes der nu ét stort integreret marked med den samme valuta.

Fordele på verdensplan

Den fælles valutas udbredelse og euroområdets størrelse skaber desuden nye muligheder i den globale økonomi. En fælles valuta gør euroområdet til en attraktiv region for virksomheder fra lande uden for EU. Dermed styrkes handelen og investeringerne. Forsigtig økonomisk forvaltning gør euroen til en attraktiv reservevaluta for andre lande. Dermed får euroområdet mere at skulle have sagt i den globale økonomi.

Euroområdets størrelse og omhyggelige forvaltning skaber også økonomisk stabilitet og gør det mere modstandsdygtigt over for såkaldte eksterne økonomiske "chok", dvs. pludselige økonomiske ændringer, der kan opstå uden for euroområdet og forstyrre de nationale økonomier. Det kan f.eks. være globale stigninger i oliepriserne eller uro på de globale valutamarkeder. At euroområdet er så stort og stærkt, betyder, at det er bedre i stand til at absorbere sådanne eksterne chok uden tab af arbejdspladser eller lavere vækst.

Udnyttelse af fordelene

Euroen skaber ikke økonomisk stabilitet og vækst af sig selv. Det opnås først og fremmest gennem sund forvaltning af euroområdets økonomi efter bestemmelserne i traktaten og stabilitets- og vækstpagten, som er det vigtigste element i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Som det vigtigste redskab til at udnytte fordelene ved det indre marked, handelspolitikken og det politiske samarbejde er euroen desuden en integrerende del af de økonomiske, sociale og politiske strukturer i det moderne EU.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst