Навигационна пътека

Защо еврото?

Еврото беше създадено, защото една единна валута има редица предимства и ползи в сравнение с много и различни валути в държавите-членки. Освен за премахване на рисковете от колебания и на разходите за обмен на валута еврото спомага за укрепване на единния пазар, за по-тясно сътрудничество между държавите-членки и за стабилна валута и икономика, които са от полза за всички нас.

Когато през 1957 г. е основана Европейската общност, държавите-членки се съсредоточават върху изграждането на „общ пазар“ за търговия. С времето обаче става ясно, че е необходимо по-тясно икономическо и парично сътрудничество, за да може този вътрешен пазар да се развива и процъфтява и цялата европейска икономика да бъде по-продуктивна и да осигурява повече работни места и по-голям просперитет за европейците. През 1991 г. държавите-членки приемат Договора за Европейския съюз (Договор от Маастрихт), с който се решава, че през 21-ви век Европа ще има силна и стабилна валута.

Ползите от еврото са разнообразни и се усещат както от гражданите и предприятията, така и от икономиката като цяло. Те включват:

  • По-голям избор и стабилни цени за потребителите и гражданите
  • Повече сигурност и възможности за предприятията и пазарите
  • Повишена икономическа стабилност и растеж
  • По-интегрирани финансови пазари
  • Силно присъствие на ЕС в световната икономика
  • Осезаем знак за европейска идентичност

Много от тези ползи са взаимно свързани помежду си. Например, икономическата стабилност е добра за икономиката на държавите-членки, тъй като позволява на правителството да прави планове за бъдещето. Но полза от икономическата стабилност има и бизнесът, защото тя намалява несигурността и насърчава фирмите да инвестират. Това от своя страна облагодетелства гражданите, които намират повече и по-висококачествени работни места.

Как възникват тези предимства на еврото?

Единната валута дава нови сили и възможности, произтичащи от интеграцията и мащаба на икономиката на еврозоната, като повишава ефективността на единния пазар.

Преди еврото, необходимостта от обмяна на валутите означаваше допълнителни разходи, рискове и липса на прозрачност при трансграничните сделки. Единната валута прави бизнеса в еврозоната по-рентабилен и по-малко рискован.

От друга страна, възможността за лесно сравняване на цените насърчава всички видове трансгранична търговия и инвестиции: от отделните потребители, търсещи най-евтиния продукт, през предприятията, купуващи услугата на най-добра цена, до големите институционални инвеститори, които могат да инвестират по-ефективно в цялата еврозона без риск от променливи обменни курсове. В рамките на еврозоната днес има един голям интегриран пазар, използващ една и съща валута.

Ползи в световен мащаб

Мащабът на единната валута и на еврозоната предоставя нови възможности и в световната икономика. Единната валута прави еврозоната привлекателно място за бизнес за трети страни, което насърчава търговията и инвестициите. Предпазливото икономическо управление прави еврото привлекателна резервна валута за трети страни и му осигурява по-силно влияние в глобалната икономика.

Мащабът и внимателно управление също така водят до икономическа стабилност в еврозоната, като я правят по-издръжлива на така наречените външни икономически „шокове“, т.е., резки икономически промени, които могат да възникнат извън еврозоната и да разстроят националните икономики, като например повишения на цените на петрола в световен мащаб или сътресения на световните валутни пазари. Размерът и силата на еврозоната означават, че тя може по-добре да абсорбира тези външни удари, без да се стига до загуба на работни места и по-слаб растеж.

Реализиране на ползите

Еврото само по себе си не носи икономическа стабилност и растеж. Това се постига преди всичко чрез стабилно управление на икономиката на еврозоната съгласно правилата на Договора и Пакта за стабилност и растеж, най-жизненоважният елемент на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Освен това, като ключов механизъм за увеличаване на ползите от единния пазар, търговската политика и политическото сътрудничество, еврото е неразделна част на икономическите, социалните и политическите структури на днешния Европейски съюз.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта