Cesta

Průzkumy veřejného mínění

Sledovat vývoj veřejného mínění o otázce eura a pochopit základní faktory, které názor veřejnosti ovlivňují, je nesmírně důležité. Pomáhá to zjistit, které informace občanům EU chybí, a podle toho přizpůsobit obsah a způsob komunikace skutečným potřebám.

Generální ředitelství Komise pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) pravidelně provádí průzkumy veřejného mínění jak v zemích eurozóny, tak v členských státech EU, které se na přijetí společné měny připravují.

Každý bleskový průzkum Eurobarometr zahrnuje jednak souhrnnou zprávu uvádějící přehled situace v konkrétní zemi od roku 2006 a dále zevrubnou analytickou zprávu.

Průzkumy veřejného mínění v členských státech eurozóny

Eurozóna

Země ve fázi přijetí eura

Litva

 Lotyšsko

Estonsko

Starší průzkumy: Internetová stránka Eurobarometru

Průzkumy veřejného mínění v členských státech, které euro dosud nepřijaly

Obecné informace týkající se průzkumů veřejného mínění

Před i po zavedení eurobankovek a euromincí do oběhu dne 1. ledna 2002 se provádělo intenzivní sledování veřejného mínění. Průzkumy začaly v roce 2000 a v roce 2001 byly prováděny téměř každý měsíc. Pokračovalo se v nich i několik měsíců bezprostředně po přechodu na euro. Tyto průzkumy se provádějí dodnes, ale v delších časových intervalech. Od konce roku 2002 Komise měřila a hodnotila stav veřejného mínění v zemích eurozóny alespoň jednou ročně a výsledky těchto průzkumů spolu s údaji za období 2000 až 2002 jí umožnily sledovat, jak se názor občanů zemí eurozóny na novou měnu v průběhu času vyvíjel.

Od roku 2004 začala Komise provádět průzkumy veřejného mínění také v zemích, které v tomto roce do EU vstoupily a začaly se na přijetí eura připravovat. Četnost průzkumů může být zvýšena v těch zemích, v nichž se datum zavedení eura blíží nebo které euro právě přijaly (jako tomu bylo v případě Estonska, Lotyšska a Litvy). V těchto případech mohou být průzkumy častější a mohou se týkat i dalších souvisejících otázek.

Většina průzkumů se provádí po telefonu a jejich výsledky jsou zveřejňovány na internetových stránkách Eurobarometru. Na těchto stránkách lze najít i výsledky méně častých kvalitativních studií, které jsou zpracovávány na základě osobních rozhovorů a skupinových diskuzí.