Navigacijska pot

Obveščanje v zvezi z evrom

Prehod na novo valuto vpliva na številne vidike vsakodnevnega življenja prebivalcev Evropske unije. Pravočasno in učinkovito obveščanje je zato za vsako državo članico, ki namerava uvesti evro, bistveno, izkušnje pa kažejo, da je to tudi ključno za uspešen prehod.

Vendar se obveščanje ne konča, ko so evrobankovci in evrokovanci v obtoku: uspešnost enotne valute je namreč odvisna tudi od uspešnosti ustreznih institucij EU in držav članic, da javnosti razložijo prednosti in način delovanja enotne valute.

Obveščanje pred prehodom, med njim in po njem

Obvetification means support. And public support is another key factor in the success of the single currency and its political framework, the Economic and Monetary Union. Explaining what the benefits of the euro are and how EMU works is necessary to win that support. The job of communication therefore does not stop at the end of the changeover process, but must continue well after the replacement of the old curre

Cilj obveščanja o uvedbi evra mora biti zagotavljanje, da lahko ljudje popolnoma samozavestno prepoznajo in uporabljajo novo valuto. To vključuje prilagojena sporočila in orodja, da se vzpostavi stik z vsakim prebivalcem, vključno z najbolj ranljivimi, kot so starejši, invalidi in pripadniki jezikovnih manjšin. Končno morajo biti ljudje, tako kot pri učenju novega jezika, sposobni „razmišljati“ v evrih in razumeti vrednosti brez pretvarjanja v staro nacionalno valuto in iz nje. Obveščanje pomaga prebivalcem usvojiti ta novi „jezik“ in se poistovetiti z novo valuto.

Identifikacija pomeni podporo. Javna podpora je še en ključni dejavnik, pomemben za uspešnost enotne valute in njenega političnega okvira, tj. ekonomske in monetarne unije. Za pridobitev te podpore je treba razložiti prednosti evra in način delovanja ekonomske in monetarne unije. Zato se obveščanje po izvedbi prehoda ne konča, ampak se mora nadaljevati še dolgo po zamenjavi stare valute.

Sodelovanje v partnerstvu

Leta 2004 je Komisija sprejela Sporočilo o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije za evro ter ekonomsko in monetarno unijo (COM(2004) 552 konč.), v katerem je izpostavljena potreba po utrjevanju javne podpore v državah evroobmočja in po pomoči novim državam članicam EU za nemoten prehod, ko bodo sprejemale evro.

Eno od vodilnih načel strategije sta decentralizacija in subsidiarnost: ker je obveščanje bolj učinkovito na lokalni ravni, imajo v svoji državi vodilno vlogo pri oblikovanju in izvajanju kampanje obveščanja o uvedbi evra države članice, vendar lahko pričakujejo tehnično in finančno podporo, ki jo zagotavlja Komisija v okviru sporazumov o partnerstvu.

Sporazumi o partnerstvu so prostovoljna partnerstva, ki se sklenejo med Komisijo in tistimi državami EU, ki bodo kmalu sprejele evro, strategijo v zvezi z obveščanjem o evru pa so že sprejele. V okviru partnerstev sofinancira Komisija posamezne dejavnosti iz strategije, kot so javnomnenjske raziskave, neposredno obveščanje po pošti, oglaševalske kampanje, tiskovine, spletne strani, konference ali odprte telefonske linije o evru, ter zagotavlja tehnično podporo in napotke. Prvi sporazumi o partnerstvu so bili podpisani novembra 2005 z Estonijo, Litvo in Slovenijo. Maja 2006 sta taka sporazuma podpisala tudi Ciper in Malta, pričakuje pa se, da bo Slovaška naslednja država, ki bo ta sporazum sklenila konec leta 2007.

Celoten niz dejavnosti

Komisija izvaja veliko dejavnosti z dvema glavnima ciljema: večja ozaveščenost javnosti o evru in podpora v tistih državah, kjer je evro že uradna valuta, ter pomoč pri pripravah za države članice EU, ki bodo sprejele evro v prihodnosti.

  • Komisija redno spremlja javno mnenje z raziskavami Evrobarometra, ki se v evroobmočju izvajajo enkrat na leto, v novih državah članicah EU pa dvakrat na leto. Rezultati so objavljeni na spletni strani Europa.
  • Pomaga pri uvajanju programov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja med državami evroobmočja in državami zunaj evroobmočja, da se spodbudi prenos znanja in izkušenj pri praktičnih pripravah. Od leta 2005 se je pripravilo že 10 programov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja.
  • Leta 2006 je Komisija v 10 novih državah članicah oblikovala mrežo neodvisnih predstavnikov o zadevah, povezanih z evrom, tj. mrežo Euro Team, ki deluje kot lokalni ambasador evra v zadevnih državah, brez institucionalnih ali finančnih povezav s Komisijo.
  • Zaradi vedno večjega povpraševanja po specializiranih predstavnikih o zadevah, povezanih z ekonomsko in monetarno unijo, je bilo ustanovljeno tudi združenje uradnikov EU, ki delujejo v Bruslju in lahko skupinam študentov, obiskovalcem in posebnemu občinstvu predstavijo to temo.
  • Komisija je pripravila tudi svoje tiskovine in spletne strani in organizirala konference, seminarje in potujoče razstave za države v evroobmočju in države zunaj njega.

Vse dejavnosti Komisije od partnerstev do tiskovin, ki se izvajajo na ravni Skupnosti, se financirajo iz proračuna PRINCE, tj. programa za informiranje evropskih državljanov, ki je bil oblikovan leta 1996 in katerega cilj je zagotavljanje sredstev za ključne prednostne naloge v zvezi z obveščanjem o zadevah, kot je evro. Komisija poroča Evropskemu parlamentu dvakrat na leto o dejavnostih, ki se financirajo iz tistega dela proračuna PRINCE, ki je dodeljen za evro ter ekonomsko in monetarno unijo.