Navigačný riadok

Pomoc s komunikáciou zameranou na euro

Prechod na novú menu má dosah na mnoho stránok bežného života občana. Preto je správne načasovaná a účinná komunikácia hlavnou úlohou každého členského štátu, ktorý sa pripravuje na zavedenie eura. Skúsenosti potvrdzujú, že komunikácia je takisto nesmierne dôležitá pre úspešný prechod.

Tá by však nemala skončiť v momente, ako sa euromince a eurobankovky ocitnú vo vreckách a peňaženkách občanov. Úspech jednotnej meny totižto závisí aj od toho, ako sú vysvetlené jej výhody a ako ich pochopí verejnosť.

Ako nájsť vhodného prednášajúceho na podujatie súvisiace s eurom

Ak pripravujete podujatie na tému HMÚ a/alebo eura pre organizáciu, školu alebo inú inštitúciu a radi by ste svojim poslucháčom poskytli špecializované a aktualizované informácie, pošlite svoju žiadosť na zastúpenie Európskej komisie vo vašej krajine, ktoré vám ochotne pomôže nájsť najvhodnejšieho prednášajúceho.

Kliknite na mapu a zobrazí sa vám stránka zastúpenia Komisie danej krajiny

Spolupráca v partnerstve

Cieľom informačných kampaní na tému zavedenia eura je zabezpečiť, aby sa ľudia bez obáv identifikovali s novou menou a boli schopní ju používať. Informačné správy a nástroje je potrebné individuálne prispôsobiť cieľovej skupine tak, aby oslovili každého občana, teda aj tých najzraniteľnejších, ako sú starší občania, osoby s postihnutím či jazykové menšiny. V neposlednom rade, rovnako ako pri učení nového jazyka, aj pri prechode na euro by si ľudia mali osvojiť schopnosť „myslieť“ v eurách a chápať hodnoty bez toho, aby ich prepočítavali z/do svojej národnej meny. Komunikácia pomáha občanom asimilovať sa s týmto novým „jazykom“ a identifikovať sa s novou menou.

Hlavnou úlohou členských štátov je navrhnúť a realizovať informačné kampane zamerané na zavedenie eura v ich krajine, pričom môžu rátať s technickou a finančnou podporou zo strany Komisie prostredníctvom tzv. dohôd o partnerstve alebo twinningových programov.

Dohody o partnerstve sú dobrovoľné pracovné partnerstvá uzavreté medzi Komisiou a krajinami EÚ, ktoré sa pripravujú na zavedenie eura a prijali komunikačnú stratégiu pre euro. V rámci týchto partnerstiev Komisia spolufinancuje určité aktivity stratégie, napríklad prieskumy verejnej mienky, priame zasielanie pošty, reklamné kampane, publikácie, webové lokality, konferencie alebo informačné telefónne linky, a zároveň poskytuje technickú podporu a poradenstvo.

V súčasnosti sa realizuje dohoda o partnerstve, ktorú Komisia uzavrela s Litvou.

Twinningové programy podporujú prenos know-how v oblasti praktických príprav medzi krajinami eurozóny a ostatnými krajinami EÚ. Účastníkmi týchto programov sú zvyčajne pracovníci ministerstiev hospodárstva a financií, národných centrálnych bánk, združení spotrebiteľov, obchodných komôr alebo národných orgánov zodpovedných za prechod na euro. Príspevok Komisie k twinningovým partnerstvám predstavuje pomoc pri identifikácii potenciálnych twinningových partnerov, technickú podporu a spolufinancovanie vyslania expertov, stretnutí, seminárov a odbornej prípravy.

Putovná výstava Európskej komisie

Výstava na tému eura sa organizuje v krajinách, ktoré ešte neprijali euro. Komisia ju používa ako komunikačný nástroj, ktorého cieľom je podporovať a dopĺňať vnútroštátne alebo miestne informačné kampane o jednotnej mene.

Publikácie

Z pohľadu GR ECFIN je nevyhnutné zabezpečiť, aby každý chápal fungovanie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a eura. Preto vypracovalo vizuálne príťažlivé a ľahko čitateľné publikácie, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej lokality.

Táto publikácia predstavuje studnicu múdrosti o eure – všetko, čo ste o ňom chceli vedieť na jednom mieste.

Môžete si ju prečítať a/alebo stiahnuť na tejto webovej stránke.