Navigačný riadok

Komunikácia na tému euro

Prechod na novú menu má dosah na mnoho stránok bežného života občana. Preto je správne načasovaná a účinná komunikácia hlavnou úlohou každého členského štátu, ktorý sa pripravuje na zavedenie eura. Skúsenosti potvrdzujú, že komunikácia je zároveň kľúčom k úspešnému prechodu. Tá by však nemala skončiť v momente, ako sa euromince a eurobankovky ocitnú vo vreckách a peňaženkách občanov. Úspech jednotnej meny totižto závisí aj od toho, ako sú vysvetlené jej výhody a ako ich pochopí verejnosť.

Pred, poion_stru

Komunikácia zohráva dôležitú úlohu pri získavaní dôvery spotrebiteľov a je dôležitým doplnkom opatrení na zaistenie transparentnosti a korektnej zmeny cien pred a počas prechodu na novú menu. Tieto opatrenia sa týkajú napríklad objektívnych cenových dohôd medzi vnútroštátnymi orgánmi a firmami alebo schém na kontrolu cien, ktoré majú zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu spotrebiteľov v prospech zisku spoločností z dôvodu, že ešte nie sú dostatočne oboznámení s novou menou.

nformačné kampane na tému zavedenia eura musia preto zabezpečiť, aby sa ľudia bez obáv identifikovali s novou menou a boli schopní ju používať. Informačné správy a nástroje je potrebné individuálne prispôsobiť cieľovej skupine tak, aby sa dostali ku každému občanovi, teda aj k tým najzraniteľnejším, ako sú starší, postihnutí občania či jazykové menšiny. Rovnako ako pri učení nového jazyka, aj v tejto situácii by ľudia mali byť schopní „myslieť“ v eurách a chápať hodnoty bez toho, aby ich prepočítavali z/do svojej národnej meny. Komunikácia pomáha občanom asimilovať sa s týmto novým „jazykom“ a identifikovať sa s novou menou.

Identifikácia znamená podporu. A podpora verejnosti je ďalším kľúčovým faktorom k úspechu jednotnej meny a jej politického rámca, t. j. hospodárskej a menovej únie. Na získanie tejto podpory je potrebné vysvetliť výhody eurozóny a princípy fungovania HMÚ. Preto komunikácia nekončí na konci procesu prechodu na euro, ale musí pokračovať aj po výmene starej menovej jednotky.

Spolupráca v partnerstve

V roku 2004 prijala Komisia oznámenie o stratégii informovania a komunikácie o eure a HMÚ (KOM(2004) 552 v konečnom znení), v ktorom sa spomína potreba konsolidovať verejnú podporu v krajinách eurozóny a pomôcť najnovším členom EÚ dosiahnuť hladký priebeh prechodu na euro.

Jedným z hlavných princípov stratégie je decentralizácia a subsidiarita: keďže komunikácia je účinnejšia, ak je aplikovaná lokálne, hlavnou úlohou členských štátov je navrhnúť a realizovať informačné kampane zamerané na zavedenie eura v ich krajine, pričom môžu rátať s technickou a finančnou podporou zo strany Komisie v rámci partnerských dohôd.

Partnerské dohody sú dobrovoľné pracovné partnerstvá uzavreté medzi Komisiou a krajinami EÚ, ktoré sa pripravujú na zavedenie eura a prijali komunikačnú stratégiu pre euro. V rámci týchto partnerstiev Komisia spolufinancuje isté aktivity stratégie, napríklad prieskumy verejnej mienky, direct mailing, reklamné kampane, publikácie, internetové stránky, konferencie alebo telefónne informačné linky, a zároveň poskytuje technickú podporu a poradenstvo. Prvé partnerské dohody podpísala v novembri 2005 s Estónskom, Litvou a Slovinskom. V máji 2006 to boli Cyprus a Malta a do konca roku 2007 by ďalšou krajinou v poradí na uzavretie partnerskej dohody malo byť Slovensko.

Celý rad aktivít

Komisia vykonáva množstvo činností s ohľadom na dva ústredné ciele: zvýšiť povedomie a podporu verejnosti voči euru v tých krajinách, kde už je oficiálnou menou, a pomôcť členským štátom EÚ pri ich príprave na jeho prijatie.

  • Komisia pravidelne monitoruje stav verejnej mienky prostredníctvom prieskumov Eurobarometra, ktoré sa vykonávajú raz ročne v krajinách eurozóny a dvakrát ročne v nových krajinách EÚ. Výsledky prieskumov sa zverejňujú na internetovej stránke Europa.
  • Pomáha zakladať tzv. twinning (družobné) programy medzi krajinami eurozóny a tými, ktoré ešte nie sú členmi EÚ, aby podporila presun know-how v oblasti praktických príprav. Od roku 2005 bolo vytvorených už 10 twinning programov.
  • V roku 2006 vytvorila Komisia sieť nezávislých odborníkov na euro v 10 novších členských štátoch – tzv. Euro Team – ktorí fungujú ako miestni veľvyslanci eura vo svojej krajine nezávisle od inštitucionálneho alebo finančného vplyvu Komisie.
  • Na pokrytie dopytu po demand for specialised speakers on EMU-related matters, it has also constituted a pool of EU officials working in Brussels who can deliver presentations to groups of students, visitors, and specialised audiences.
  • Okrem toho vytvára Komisia aj vlastné produkty, napríklad publikácie a internetové stránky, a organizuje konferencie, semináre a putovné výstavy pre krajiny eurozóny, ako aj tie, ktoré ešte nie sú jej súčasťou.

Všetky aktivity Komisie, od partnerstiev po centrálne vydávané publikácie, spadajú do rozpočtu informačného programu pre občanov Európy, tzv. PRINCE, ktorý vznikol už v roku 1996 za účelom vyčlenenia fondov pre hlavné komunikačné priority, ako je euro. Komisia predkladá dvakrát ročne správu o financovaní aktivít súvisiacich s eurom a HMÚ z rozpočtu PRINCE na schválenie Európskemu parlamentu.