Kruimelpad

Communiceren over de euro

Naar een nieuwe munt overstappen heeft veel gevolgen voor het dagelijks leven van de burger. Tijdige en goede communicatie is daarom een essentiële taak voor de lidstaten die de euro willen invoeren en de ervaring leert dat het de sleutel is voor een succesvolle overstap.

Maar de communicatie mag niet ophouden zodra de munten en bankbiljetten in omloop zijn, want om van de gemeenschappelijke munt een succes te maken moet het publiek ook worden ingelicht over de voordelen en het gebruik van de euro.

Voor, tijdens en nadien

Communicatie boezemt de consument vertrouwen in en is een belangrijke aanvulling op de maatregelen voor de transparantie en de eerlijke omzetting van de prijzen vóór en tijdens de overstap, zoals de akkoorden die de nationale overheden met het bedrijfsleven hebben gesloten en de systemen voor prijstoezicht die moeten voorkomen dat bedrijven misbruik maken van het feit dat de consument nog aan de nieuwe munt moet wennen.

Voorlichtingscampagnes over de invoering van de euro moeten ervoor zorgen dat de burger de nieuwe munt herkent en in vol vertrouwen kan gebruiken. Daarom moeten taalgebruik en hulpmiddelen worden afgestemd op alle bevolkingsgroepen, met inbegrip van de meest kwetsbaren zoals bejaarden, mindervaliden en sprekers van minderheidstalen. Zoals bij het leren van een nieuwe taal moeten de mensen "in euro leren denken" en de waarde van bedragen leren inschatten zonder naar de oude munt om te rekenen. Communicatie helpt daarbij en zorgt ervoor dat de burger zich met de nieuwe munt leert identificeren.

Identificering betekent steun. En de steun van het publiek is een andere sleutelfactor voor het succes van de gemeenschappelijke munt en het politieke kader, de Economische en Monetaire Unie. Om die steun te krijgen is het vitaal dat de voordelen van de euro en de werking van de EMU duidelijk worden gemaakt. Daarom moet de communicatie nog lang na de overstap en de afschaffing van de oude munt doorgaan.

Als partners samenwerken

In 2004 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd over de uitvoering van een voorlichtings- en communicatiestrategie over de euro en de Economische en Monetaire Unie, waarin zij erkende dat de steun van de bevolking van de landen uit de eurozone versterkt moest worden en dat de nieuwste EU-landen hulp moesten krijgen om wanneer de tijd rijp zou zijn vlot op de euro te kunnen overstappen.

Decentralisatie en subsidiariteit spelen in de strategie een belangrijke rol: aangezien communicatie lokaal het doeltreffendst is, krijgen de lidstaten een leidende rol bij het opstellen en uitvoeren van de voorlichtingscampagne voor hun land, met technische en financiële steun van de Commissie via partnerschapsovereenkomsten.

Partnerschapsovereenkomsten zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen de Commissie en de EU-landen die kort voor de invoering van de euro staan en een euro-communicatiestrategie hebben uitgestippeld. Via deze partnerschappen draagt de Commissie financieel bij aan specifieke activiteiten van de strategie, zoals openbare onderzoeken, mailings, advertentiecampagnes, publicaties, websites, conferenties of euro-hotlines, en verstrekt zij technische ondersteuning en begeleiding. De eerste partnerschapsovereenkomsten werden in november 2005 gesloten met Estland, Litouwen en Slovenië. Cyprus en Malta volgden in mei 2006 en Slowakije zal naar verwachting eind 2007 volgen.

Een breed scala van activiteiten

De Commissie organiseert een reeks activiteiten die op twee overkoepelende doelstellingen zijn gebaseerd: de kennis van het publiek en de steun voor de euro vergroten in de landen waar zij al de officiële munt is en de EU-landen die de euro willen invoeren bij de voorbereidingen helpen.

  • De Commissie volgt de evolutie van de publieke opinie via Eurobarometer-peilingen, die jaarlijks plaatsvinden in de eurozone en tweemaal per jaar in de nieuwe EU-landen. De resultaten verschijnen op de website Europa.
  • Zij draagt bij tot twinningprogramma's tussen landen uit de eurozone en landen daarbuiten, om de overdracht van kennis betreffende de praktische voorbereidingen aan te moedigen. Sinds 2005 zijn al 10 twinningprogramma's tot stand gekomen.
  • In 2006 heeft zij een netwerk opgericht (het Euro Team) van onafhankelijke sprekers uit tien landen die goed op de hoogte zijn van onderwerpen in verband met de euro en in hun land als lokale ambassadeurs fungeren, zonder institutionele of financiële banden met de Commissie.
  • Om aan de stijgende vraag naar gespecialiseerde sprekers over EMU-zaken te kunnen voldoen is ook een pool samengesteld met EU-ambtenaren die in Brussel werken en presentaties kunnen geven voor groepen studenten, bezoekers en gespecialiseerde groepen.
  • De Commissie heeft ten slotte eigen producten zoals publicaties en websites ontworpen en organiseert conferenties, seminars en reizende tentoonstellingen, zowel in landen binnen als buiten de eurozone.

Alle Commissie-activiteiten, van partnerschappen tot centraal geproduceerde publicaties, vallen onder het budget van PRINCE, het voorlichtingsprogramma voor de Europese burger dat in 1996 het leven zag en ervoor moest zorgen dat er middelen werden gereserveerd voor communicatie over prioritaire onderwerpen zoals de euro. De Commissie brengt tweemaal per jaar aan het Europees Parlement verslag uit over de activiteiten die gefinancierd worden met het deel van het PRINCE-budget dat voor communicatie over de euro en de EMU bestemd is.