Navigointipolku

Euroa koskeva viestintä

Uuteen valuuttaan siirtyminen vaikuttaa moniin asioihin tavallisten ihmisten arkielämässä. Oikea-aikainen ja tehokas tiedotus on näin ollen euron käyttöönottoa suunnittelevien jäsenvaltioiden keskeinen tehtävä ja kokemusten mukaan myös onnistuneen euroon siirtymisen edellytys.

Tiedotus ei kuitenkaan voi loppua siihen, kun eurokolikot ja setelit ovat ihmisten taskuissa. Yhteisen valuutan menestys riippuu myös siitä, miten hyvin sen hyödyistä pystytään kertomaan ja mikä on viestinnän vaikutus suureen yleisöön.

Tiedottaminen ennen euroon siirtymistä, sen aikana ja sen jälkeen

Viestintä on avainasemassa, kun pyritään saavuttamaan kuluttajien luottamus. Lisäksi sillä voidaan tukea hintojen avoimuuden ja oikeudenmukaisen muuntamisen varmistamista ennen euroon siirtymistä ja sen jälkeen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kansallisten viranomaisten ja liikeyritysten tekemät oikeudenmukaista hinnoittelua koskevat sopimukset tai hintaseurantajärjestelmät, joiden tarkoituksena on varmistaa, etteivät yritykset käytä hyväksi kuluttajien perehtymättömyyttä uuteen rahaan saadakseen kohtuuttomia voittoja.

Euron käyttöönottoa koskevilla tiedotuskampanjoilla on pyrittävä varmistamaan, että ihmiset pystyvät tunnistamaan uuden valuutan ja käyttämään sitä luottavaisesti. Tätä varten on toteutettava yksilöllisiä viestejä ja työkaluja, joiden avulla saavutetaan kaikki kansalaiset, myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt kuten ikääntyvät, vammaiset ja kielivähemmistöjen edustajat. Aivan kuin uutta kieltä opeteltaessa ihmisten pitäisi lopulta pystyä ”ajattelemaan” euroissa ja ymmärtämään tavaran arvo muuntamatta eurohintaa vanhaksi kansalliseksi valuutaksi tai päinvastoin. Viestinnän avulla ihmisiä autetaan omaksumaan tämä uusi ”kieli” ja tulemaan sinuiksi uuden valuutan kanssa.

Sinuiksi tuleminen edellyttää hyväksymistä. Kansalaisten kannatus on toinen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa yhteisen valuutan ja sen poliittisten puitteiden, talous- ja rahaliiton, menestykseen. Kannatuksen saamiseksi on selitettävä, mitä hyötyä eurosta on ja miten EMU toimii. Tiedottaminen ei lopukaan siirtymisprosessin päätyttyä, vaan sitä on jatkettava vielä pitkään vanhan valuutan korvaamisen jälkeen.

Yhteistyö ja kumppanuus

Komissio antoi vuonna 2004 tiedonannon euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta (KOM(2004) 552 lopullinen). Siinä todetaan, että yhteisen rahan kannatusta kansalaisten keskuudessa on lisättävä euroalueen maissa ja että uusimpia EU-valtioita on autettava sujuvoittamaan euron käyttöönottoa, kun sen aika koittaa.

Strategian johtavina periaatteina ovat hajauttaminen ja toissijaisuus. Viestintä on tehokkaampaa paikallisesti toteutettuna, joten jäsenvaltiot ovat tärkeässä asemassa suunniteltaessa ja toteutettaessa euron käyttöönottoa koskevia maakohtaisia tiedotuskampanjoita. Jäsenvaltio voi kuitenkin saada komissiolta teknistä ja taloudellista tukea kumppanuussopimusten puitteissa.

Kumppanuussopimukset perustuvat vapaaehtoiseen yhteistyökumppanuuteen komission ja sellaisten EU-valtioiden välillä, jotka ottavat euron käyttöön pikapuoliin ja ovat laatineet euroa koskevan viestintästrategian. Kumppanuuden puitteissa komissio osallistuu strategiaan kuuluvien erityistoimien, kuten yleisötutkimusten, suoramainonnan, mainoskampanjoiden, julkaisujen, Internet-sivustojen, konferenssien ja euroneuvontapuhelinten rahoittamiseen, ja antaa teknistä tukea ja opastusta. Ensimmäiset kumppanuussopimukset allekirjoitettiin marraskuussa 2005 Viron, Liettuan ja Slovenian kanssa. Kypros ja Malta olivat vuorossa toukokuussa 2006. Slovakian odotetaan tekevän sopimuksen seuraavaksi eli vuoden 2007 loppuun mennessä.

Toiminnan koko kirjo

Komissio toteuttaa omalta osaltaan useita toimia, joita yhdistää kaksi tavoitetta. Toinen on euroa koskevan yleisen tietämyksen ja kannatuksen lisääminen maissa, joissa euro jo on virallinen valuutta, ja toinen on euron tulevaisuudessa käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden auttaminen käyttöönoton valmistelussa.

  • Komissio tarkkailee säännöllisesti yleistä mielipidettä eurobarometrikyselyillä, joita tehdään kerran vuodessa euroalueella ja kahdesti vuodessa uusissa EU-valtioissa. Tulokset julkaistaan Europa-sivustolla.
  • Komissio auttaa perustamaan euroalueen maiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden välisiä twinning-ohjelmia, joilla edistetään käytännön valmisteluja koskevan asiantuntemuksen välittämistä. Vuodesta 2005 alkaen on perustettu kymmenen twinning-ohjelmaa.
  • Vuonna 2006 komissio perusti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa toimivan euroasioita käsittelevän riippumattomien luennoitsijoiden verkoston, Team Europen. Luennoitsijat toimivat oman maansa paikallisina euron puolestapuhujina, eikä heillä ole institutionaalisia tai taloudellisia yhteyksiä komissioon.
  • EMUun liittyviä asioita käsittelevien luennoitsijoiden tarve on lisääntynyt, ja tämän vuoksi komissio on myös perustanut Brysselissä työskentelevien EU-virkamiesten ryhmän, joka pystyy pitämään esitelmiä opiskelija- ja vierailijaryhmille sekä asiantuntijayleisölle.
  • Lisäksi komissio kehittää omia tuotteitaan, kuten julkaisuja ja Internet-sivustoja, ja järjestää konferensseja, seminaareja ja kiertäviä näyttelyitä niin euroalueeseen kuuluvissa kuin sen ulkopuolisissakin maissa.

Kaikki komission toiminta kumppanuuksista sen itse tuottamiin julkaisuihin rahoitetaan Prince-ohjelmasta eli Euroopan kansalaisten tiedotusohjelmasta. Ohjelma perustettiin vuonna 1996 sen varmistamiseksi, että tärkeisiin viestintäkohteisiin, kuten euroon, voidaan kohdentaa varoja. Komissio antaa Euroopan parlamentille kahdesti vuodessa kertomuksen toimista, joita rahoitetaan Prince-ohjelmassa eurolle ja EMUlle osoitetuista varoista.