Cesta

Komunikace o euru

Přechod na novou měnu ovlivňuje mnoho aspektů každodenního života občanů. Včasná a účinná komunikace je proto zásadním úkolem každého členského státu, který plánuje zavedení eura, a zkušenosti ukazují, že je rovněž klíčem k úspěšnému přechodu na euro. Komunikace však nekončí, jakmile mají občané euromince a eurobankovky v kapsách, jelikož úspěch jednotné měny závisí rovněž na úspěšném vysvětlení jejích výhod a fungování veřejnosti.

Před, během a poté

Komunikace hraje hlavní roli při budování důvěry spotřebitelů a je důležitým doplňkem opatření přijatých s cílem zajistit před přechodem na euro a v jeho průběhu průhlednost a poctivý přepočet cen, jako jsou dohody o spravedlivé tvorbě cen uzavřené mezi vnitrostátními orgány a podniky nebo systémy sledování cen, které mají zajistit, aby podniky nevyužily nedostatečné informovanosti spotřebitelů o nové měně k nekalým ziskům.

Informační kampaně k zavedení eura se musí snažit zajistit, aby lidé byli s plnou důvěrou s to rozpoznat a používat novou měnu. To zahrnuje přizpůsobení sdělení a nástrojů tak, aby se zaměřily na všechny občany, včetně nejohroženějších skupin, např. starších lidí, zdravotně postižených osob a jazykových menšin. Stejně jako při učení se novému jazyku by lidé měli být schopni „myslet“ v eurech a rozumět hodnotám, aniž by je museli přepočítávat na starou národní měnu nebo z této měny. Komunikace občanům pomáhá osvojit si tento nový „jazyk“ a ztotožnit se s novou měnou.

Ztotožnění znamená podporu. A podpora veřejnosti je dalším rozhodujícím činitelem úspěchu jednotné měny a jejího politického rámce, hospodářské a měnové unie. Pro získání této podpory je nezbytné vysvětlovat výhody eura a fungování HMU. Komunikace proto nekončí ukončením procesu přechodu na euro, nýbrž musí pokračovat i po nahrazení dřívější měny.

Vzájemná spolupráce v partnerství

V roce 2004 Komise přijala sdělení o provádění informační a komunikační strategie pro euro a HMU (KOM(2004) 552 v konečném znění), které uznává nutnost posílit veřejnou podporu v zemích eurozóny a pomoci nejnovějším zemím EU dosáhnout hladkého přechodu, až nastane čas.

Jednou z hlavních zásad strategie je decentralizace a subsidiarita. Jelikož je komunikace účinnější, probíhá-li na místní úrovni, mají členské státy při navrhování a provádění informační kampaně k zavedení eura ve své zemi hlavní úlohu, mohou však spoléhat na technickou a finanční podporu Komise, která je poskytována v rámci tzv. dohod o partnerství.

Dohody o partnerství jsou dobrovolná pracovní partnerství uzavřená mezi Komisí a těmi zeměmi EU, které jsou blízko zavedení eura a přijaly komunikační strategii pro euro. V rámci partnerství Komise spolufinancuje zvláštní činnosti v rámci strategie, např. průzkumy veřejného mínění, rozesílání reklamních materiálů, reklamní kampaně, publikace, internetové stránky, konference nebo informační telefonní linky pro euro, a poskytuje technickou podporu a poradenství. První dohody o partnerství byly podepsány v listopadu 2005 s Estonskem, Litvou a Slovinskem. V květnu 2006 následovaly Kypr a Malta a očekává se, že Slovensko dohodu uzavře do konce roku 2007.

Široká škála činností

Komise provádí celou řadu činností s dvěma obecnými cíli: prvním z nich je zlepšit povědomí veřejnosti o euru a její podporu eura v zemích, v nichž je euro již oficiální měnou, a druhým je pomoci členským státům EU, které euro přijmou v budoucnu, s přípravami na jeho přijetí.

  • Pravidelně sleduje stav veřejného mínění prostřednictvím průzkumů Eurobarometru, které se provádějí jednou ročně v eurozóně a dvakrát ročně v nových členských státech EU. Výsledky jsou zveřejňovány na internetovém portálu Evropa.
  • Pomáhá vytvořit „twinningové“ programy mezi zeměmi eurozóny a zeměmi, které členy eurozóny nejsou, s cílem podpořit předávání poznatků o praktických přípravách. Od roku 2005 bylo vypracováno 10 twinningových programů.
  • V roce 2006 vytvořila síť nezávislých mluvčích pro záležitosti související s eurem v 10 z novějších členských států (eurotým), kteří vystupují jako místní velvyslanci eura v příslušných zemích a nemají žádné institucionální nebo finanční vazby na Komisi.
  • K uspokojení rostoucí poptávky po specializovaných mluvčích pro záležitosti související s HMU rovněž zřídila skupinu úředníků EU pracujících v Bruselu, kteří mohou provádět prezentace pro skupiny studentů, návštěvníky a odborné publikum.
  • Komise rovněž připravuje vlastní produkty, např. publikace a internetové stránky, a pořádá konference, semináře a putovní výstavy, a to jak pro eurozónu, tak pro země, které členy eurozóny nejsou.

Veškeré činnosti Komise, od partnerství po publikace připravované na ústřední úrovni, spadají pod rozpočet programu PRINCE (informační program pro evropské občany), který byl vytvořen v roce 1996 a který má zajistit, aby byly finanční prostředky vyhrazeny na hlavní komunikační priority, např. euro. Komise předkládá Evropskému parlamentu dvakrát ročně zprávu o činnostech financovaných z části rozpočtu programu PRINCE určené pro euro a HMU.