Навигационна пътека

Ефективна комуникация за еврото

Преминаването към нова валутата се отразява върху много аспекти от ежедневието на гражданите. Поради това навременната и ефективна комуникация е основна задача на всяка страна, която планира да въведе еврото, а опитът показва, че тя също така е от съществено значение за успешния преход.

Комуникацията обаче не спира в момента, в който евромонетите и евробанкнотите са в джоба на гражданите, тъй като успехът на единната валута зависи също така от това гражданите да разберат добре ползите от нея и как да я използват.

Намерете лектор за вашата проява

Ако организирате проява за организация, училище или друга институция, посветена на икономическия и паричен съюз и/или еврото, и желаете да предоставите на вашата аудитория специализирана и актуална информация, просто изпратете заявка до представителството на Европейската комисия във вашата страна, откъдето с радост ще ви помогнат да намерите най-подходящия лектор.

Щракнете върху картата, за да посетите страницата на представителството на Европейската комисия във вашата страна.

Работа в партньорство

Информационните кампании във връзка с въвеждането на еврото имат за цел да гарантират, че хората познават и могат да използват напълно уверено новата валута. Това предполага подготовка на специфични послания и инструменти, за да бъдат достигнати всички граждани, включително най-уязвимите, като например възрастните хора, хората с увреждания и малцинствените езикови групи. Като краен резултат, също както при изучаването на чужд език, хората трябва да могат да „мислят в евро“ и да разбират стойностите, без да се налага да ги обръщат в старата национална валута. Комуникацията помага на гражданите да асимилират този нов „език“ и да приемат новата валута за своя.

Страните членки играят главна роля в подготовката и провеждането на информационните кампании за въвеждането на еврото на тяхна територия, но могат да разчитат на техническа и финансова подкрепа от Комисията, предоставяна в рамките на партньорски споразумения или програми за побратимяване.

Партньорските споразумения са доброволни работни партньорства, сключени между Комисията и страните от ЕC, на които предстои да приемат еврото и които са приели комуникационна стратегия за новата валута. В рамките на партньорствата Комисията съфинансира определени дейности по стратегията, като например проучвания на общественото мнения, изпращане на материали по пощата, рекламни кампании, публикации, уебсайтове, конференции или горещи линии за еврото. Освен това тя предоставя техническа помощ и насоки.

В момента е в ход споразумението за партньорство на Комисията с Литва.

Програмите за побратимяване насърчават трансфера на знания по практическата подготовка между страни от еврозоната и страни извън нея. Участниците обикновено са представители на министерствата на икономиката и финансите, националните централни банки, сдружения на потребителите, търговски камари или националните съвети за смяната на валутата. Комисията допринася към договореностите за побратимяване като помага за намирането на потенциални партньори, предоставя техническа помощ и съфинансира командироването на експерти, срещи, семинари и обучения.

Пътуваща изложба на Европейската комисия

Изложбата за еврото пътува в страните, в които то все още не е въведено. Тя е комуникационно средство на Комисията в подкрепа и допълнение на националните и местните кампании за единната валута.

Публикации

За генерална дирекция „Икономика и финанси“ е изключително важно да гарантира, че всички разбират как действат икономическият и паричен съюз и еврото. Ето защо сме подготвили публикации с привлекателно художествено оформление и на достъпен език, които можете да изтеглите на нашия уебсайт.

Публикацията по-долу е като пещерата на Аладин за еврото: всичко, което винаги сте искали да знаете, събрано на едно място.

Четете я на нашата страница и/или я изтеглете