Navigācijas ceļš

Konverģence

Konverģences ziņojumos novērtē, vai dalībvalstis izpildījušas vienotās valūtas ieviešanas nosacījumus. Saskaņā ar EK līgumu šie ziņojumi jāpublicē vismaz reizi divos gados vai pēc to dalībvalstu pieteikuma, kuras vēlas pievienoties eiro zonai.

Nosacījumi, kas dalībvalstīm jāizpilda un ko konverģences ziņojumos novērtē, ir šādi:

  • konverģences kritēriji (stabilas cenas, valsts finanšu stāvokļa stabilitāte, valūtas kursa stabilitāte un ilgtermiņa procentu likmju konverģence);
  • valsts tiesību aktu atbilstība acquis (spēkā esošajiem ES tiesību aktiem) attiecībā uz valsts centrālo banku, jo īpaši bankas un tās lēmējinstitūciju neatkarību, bankas mērķiem un tās integrāciju Eiropas centrālo banku sistēmā.

EK līgums (122. panta 2. punkts) nosaka, ka vismaz reizi divos gados vai arī pēc to dalībvalstu pieteikuma, kuras izņēmuma kārtā neietilpst eiro zonā, Komisijai un ECB ir jāziņo Padomei par konverģences jomā gūtajiem panākumiem.

Pašlaik eiro zonā neietilpst 11 ES dalībvalstis – Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

Dānija un Apvienotā Karaliste ir izvēlējās nepievienoties eiro zonai, un tādēļ konverģences novērtējums uz tām neattiecas, ja vien šīs valstis pašas to nepieprasa.

Konverģences ziņojumi sniegti kopš 1996. gada. Pamatojoties uz Komisijas un Eiropas Monetārā institūta (Eiropas Centrālās bankas priekšteča) 1998. gada ziņojumiem, Padome pieņēma lēmumu par eiro ieviešanu pirmajās vienpadsmit dalībvalstīs.

Komisija un ECB 2000. gadā sagatavoja ziņojumus par Zviedrijas un Grieķijas atbilstību konverģences kritērijiem (Grieķija bija pieteikusi konverģences novērtējumu), secinot, ka Grieķija izpildījusi visus vienotās valūtas ieviešanas nosacījumus. Pamatojoties uz ziņojumu, Padome pieņēma lēmumu par eiro ieviešanu Grieķijā 2001. gada janvārī.

Savukārt 2002. gadā, novērtējot tikai Zviedrijas atbilstību konverģences kritērijiem, Komisija un ECB secināja, ka Zviedrija nav izpildījusi nosacījumus.

Desmit valstis, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, pirmo reizi vērtēja 2004. gada oktobrī. Lai gan 2004. gadā šīm valstīm vēl nebija pagājuši Līgumā minētie divi gadi, atkārtoti īstenojot Zviedrijas obligāto novērtējumu, pie viena novērtēja konverģences situāciju arī jaunajās dalībvalstīs. Šajā ziņojumā ir secināts, ka neviena no 11 novērtētajām valstīm pagaidām nav izpildījusi visus vienotās valūtas ieviešanas nosacījumus.

Divus konverģences novērtējumus veica 2006. gadā. Lietuvas un Slovēnijas gatavību pēc šo valstu pieteikuma novērtēja 2006. gada maija konverģences ziņojumos. Slovēnijas novērtējumā atzīts, ka šī valsts ir izpildījusi visas konverģences kritēriju prasības un ir gatava 2007. gada janvārī ieviest eiro, savukārt Lietuvas novērtējumā ierosināts pagaidām saglabāt valsts pašreizējo izņēmuma statusu. Pārējās deviņas valstis (Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Ungārija, Malta, Polija, Slovākija un Zviedrija) novērtēja 2006. gada decembrī. Lai gan ziņojumā atzīts, ka daudzas no šīm valstīm konverģences jomā ir guvušas panākumus, tomēr neviena no tām nebija izpildījusi vienotās valūtas ieviešanas nosacījumus pilnā mērā.

Plānojot eiro ieviešanu 2008. gadā, Kipra un Malta iesniedza pieteikumus atkārtotam novērtējumam 2007. gada pavasarī. Komisijas un ECB 2007. gada maijā publicētajos ziņojumos ir secināts, ka gan Kipra, gan Malta ir izpildījusi visus vienotās valūtas ieviešanas nosacījumus. Tādēļ Padome pieņēma lēmumu par eiro ieviešanu abās šajās valstīs 2008. gada 1. janvārī.

Nākamais kārtējais konverģences novērtējums, kurā Komisija un ECB vērtēs visas dalībvalstis, kam piešķirts izņēmuma statuss, ir paredzēts 2008. gadā.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu