Naršymo kelias

Konvergencija

Konvergencijos ataskaitose nagrinėjama, ar valstybės narės tenkina bendrai valiutai įvesti reikalingas sąlygas. EB sutartyje reikalaujama, kad Komisija ir Europos centrinis bankas rengtų šias ataskaitas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba ES valstybės narės, kuri norėtų prisijungti prie euro zonos, prašymu.

Sąlygos, kurias turi įvykdyti valstybės narės ir kurios turi būti nagrinėjamos ataskaitoje, yra šios:

  • atitiktis konvergencijos kriterijams (kainų stabilumas, patikimi viešieji finansai, valiutų kurso stabilumas ir ilgalaikių palūkanų normų konvergencija);
  • nacionalinės teisės aktų suderinimas su acquis (galiojančiais ES teisės aktais), kiek tai susiję su nacionaliniu centriniu banku, ypač jo nepriklausomybe ir jo sprendimus priimančių įstaigų narių nepriklausomybe, jo tikslais ir jo integracija į Europos centrinių bankų sistemą.

EB sutartyje (122 straipsnio 2 dalyje) numatyta, kad ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išlyga (t. y. kuri nėra euro zonos narė), prašymu Komisija ir ECB turi pranešti Tarybai apie konvergencijos srityje padarytą pažangą.

Šiuo metu euro zonai nepriklauso 11 ES valstybių: Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.

Danija ir Jungtinė Karalystė derybose pasiekė, kad joms nebūtų taikomos šios nuostatos, ir todėl joms netaikomas konvergencijos įvertinimas, kol jos to nepaprašys.

Konvergencijos ataskaitos rengiamos nuo 1996 m. 1998 m. Komisijos ir Europos pinigų instituto (Europos centrinio banko pirmtako) parengtos ataskaitos buvo Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo pirmosiose vienuolikoje valstybių narių pagrindas.

2000 m. Komisija ir ECB parengė ataskaitas apie Švediją ir Graikiją (pastarajai pateikus prašymą atlikti konvergencijos įvertinimą), kuriose priėjo prie išvados, kad Graikija įvykdė bendrai valiutai įvesti reikalingas sąlygas. Tuo remdamasi Taryba nusprendė, kad euras Graikijoje bus įvestas 2001 m. sausio mėn.

2002 m. buvo atliktas atskiras Švedijos konvergencijos įvertinimas, tačiau įvertinimo išvadoje buvo nurodyta, kad Švedija neįvykdė sąlygų.

Dešimties šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., pirmasis įvertinimas buvo atliktas 2004 m. spalio mėn. Nors Sutartyje nurodytas dvejų metų laikotarpis 2004 m. šioms šalims dar nebuvo pasibaigęs, buvo atliktas būtinas pakartotinis Švedijos įvertinimas, kad būtų galima išanalizuoti ir naujųjų valstybių narių konvergencijos būklę. Ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad nė viena iš 11 įvertintų šalių tuo metu nebuvo įvykdžiusios bendrai valiutai įvesti reikalingų sąlygų.

2006 m. buvo atlikti du atskiri konvergencijos įvertinimai. Lietuvos ir Slovėnijos pasirengimo būklė buvo nagrinėjama 2006 m. gegužės mėn. pateiktose ataskaitose jų pačių prašymu. Buvo nuspręsta, kad Slovėnija įvykdė visus konvergencijos kriterijus ir yra pasirengusi įsivesti eurą 2007 m. sausio mėn., o atskaitoje apie Lietuvą buvo teigiama, kad jos, kaip valstybės narės, kuriai daroma išlyga, statusas nesikeičia. Kitų devynių šalių (Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos) įvertinimas buvo atliktas 2006 m. gruodžio mėn. Nors ataskaitoje buvo nurodyta, kad konvergencijos srityje dauguma šalių padarė pažangą, buvo nuspręsta, kad nė viena iš jų neįvykdė bendrai valiutai įvesti reikalingų sąlygų.

Siekdamos įsivesti eurą 2008 m. Kipras ir Malta pateikė prašymus atlikti pakartotinį tyrimą 2007 m. pavasarį. Komisijos ir ECB 2007 m. gegužės mėn. pateiktose konvergencijos ataskaitose buvo prieita prie išvados, kad ir Kipras, ir Malta įvykdė bendrai valiutai įvesti reikalingas sąlygas. Todėl Taryba nusprendė, kad euras šiose dviejose šalyse bus įvestas 2008 m. sausio 1 d.

Kitą reguliarų visų valstybių narių, kurioms daroma išlyga, konvergencijos įvertinimą numatyta atlikti 2008 m.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą