Navigointipolku

Lähentyminen

Lähentymiskertomuksissa tutkitaan, täyttävätkö jäsenvaltiot tarvittavat edellytykset yhtenäisvaluutan käyttöönottamiseksi. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) antavat näitä kertomuksia ainakin kerran kahdessa vuodessa tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, joka haluaa liittyä euroalueeseen.

Kertomuksessa tarkastellaan seuraavia ehtoja, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä:

  • lähentymiskriteerit (hintavakaus, terve julkistalous, valuuttakurssin vakaus ja pitkien korkojen lähentyminen)
  • kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus nykyisen EU-lainsäädännön (acquis) kanssa kansallisen keskuspankin osalta ja erityisesti keskuspankin ja sen päätöksentekoelinten jäsenten riippumattomuus, pankin tavoitteet sekä sen liittyminen Euroopan keskuspankkijärjestelmään

EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa määrätään, että komissio ja EKP antavat neuvostolle kertomuksen lähentymisessä toteutuneesta edistymisestä ainakin kerran kahdessa vuodessa tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus (joka siis ei kuulu euroalueeseen).

Tätä nykyä EU:n jäsenvaltioista 11 ei kuulu euroalueeseen. Nämä valtiot ovat Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet poikkeusjärjestelyistä, joten niiden lähentymiskehitystä arvioidaan vasta sitten, kun ne itse sitä pyytävät.

Lähentymiskertomuksia on laadittu vuodesta 1996. Neuvoston päätös euron käyttöönotosta alun perin yhdessätoista jäsenvaltiossa pohjautui komission ja Euroopan rahapoliittisen instituutin (Euroopan keskuspankin edeltäjä) vuonna 1998 laatimiin kertomuksiin.

Komissio ja EKP laativat vuonna 2000 Ruotsia ja Kreikkaa koskevat kertomukset (viimeksi mainittu oli esittänyt lähentymiskehityksen arviointia koskevan pyynnön), joissa todettiin, että Kreikka täytti edellytykset yhteisen valuutan käyttöönottamiseksi. Neuvosto päätti toteamuksen perusteella euron ottamisesta käyttöön Kreikassa tammikuussa 2001.

Vuonna 2002 tehty lähentymiskehityksen arviointi koski vain Ruotsia, ja siinä todettiin, ettei Ruotsi täyttänyt edellytyksiä.

Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneet kymmenen maata arvioitiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2004. Vaikka perustamissopimuksessa mainittu kahden vuoden enimmäisaika ei ollut uusien jäsenvaltioiden osalta vielä kulunut umpeen vuonna 2004, tutkittiin myös niiden lähentymiskehityksen tila samalla, kun Ruotsi oli arvioitava uudelleen. Kertomuksessa todettiin, ettei mikään yhdestätoista arvioidusta maasta tässä vaiheessa täyttänyt yhtenäisvaluutan käyttöönoton edellytyksiä.

Vuonna 2006 lähentymiskehitystä arvioitiin kahteen otteeseen. Liettuan ja Slovenian valmius tutkittiin toukokuussa 2006 annetuissa lähentymiskertomuksissa maiden omasta pyynnöstä. Slovenian katsottiin täyttävän kaikki lähentymisperusteet ja olevan valmis ottamaan euron käyttöön tammikuussa 2007. Sen sijaan Liettuaa koskevassa kertomuksessa todettiin, ettei Liettuan tilanne jäsenvaltiona, johon sovelletaan poikkeusta, ole muuttunut. Muut yhdeksän maata (Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Ruotsi) arvioitiin joulukuussa 2006. Kertomuksesta ilmeni, että lähentymisessä oli toteutunut edistymistä monessa maassa, mutta siitä huolimatta minkään niistä ei katsottu täyttävän yhtenäisvaluutan käyttöönoton edellytyksiä.

Kypros ja Malta, joiden tavoitteena on ottaa euro käyttöön vuonna 2008, esittivät uutta tutkimusta koskevan pyynnön keväällä 2007. Komission ja EKP:n toukokuussa 2007 antamissa lähentymiskertomuksissa todettiin, että sekä Kypros että Malta täyttävät yhtenäisvaluutan käyttöönoton edellytykset. Näin ollen neuvosto päätti, että euro otetaan käyttöön molemmissa maissa 1. tammikuuta 2008.

Seuraava säännönmukainen lähentymiskehityksen arviointi on tarkoitus tehdä vuonna 2008. Se koskee kaikkia maita, joihin sovelletaan poikkeusta.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä