Ścieżka nawigacji

UE jako pożyczkobiorca

Komisja Europejska jest uprawniona na mocy Traktatu UE do zaciągania w imieniu Unii Europejskiej pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Unia Europejska posiada około 54 mld euro z tytułu pozostających w obrocie obligacji. UE konstruuje krzywą rentowności zapewniającą płynność, na co składa się 19 emisji referencyjnych w wysokości ponad 1 mld euro o terminie zapadalności do roku 2042.

UE prowadzi obecnie trzy programy pożyczkowe mające na celu zapewnienie pomocy finansowej dla krajów borykających się z trudnościami finansowymi. Programy te są finansowane z obligacji emitowanych na rynkach kapitałowych:

 • europejski mechanizm stabilizacji finansowej (EFSM) ma za zadanie zapewniać wsparcie potrzebującym go państwom członkowskim UE do wysokości 60 mld euro; mechanizm ten uruchomiono dotychczas na rzecz Irlandii (22,5 mld euro) i Portugalii (24,3 mld euro). Wypłaty dla obu tych państw zakończono w 2014 r. EFSM będzie teraz wykorzystywany do refinansowania wydłużenia terminów zapadalności, jeśli wystąpią o to kraje będące beneficjentami (więcej informacji można znaleźć w prezentacji dla inwestorów).
 • program wsparcia na rzecz bilansu płatniczego zapewnia pomoc państwom członkowskim spoza strefy euro do wysokości 50 mld euro
 • program pomocy makrofinansowej (MFA) udostępnia taką pomoc również krajom partnerskim UE biorącym udział w programie MFW.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji dla inwestorów poniżej.

Prezentacja dla inwestorów

> > pobierzpdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka : Unia Europejska – Prezentacja dla inwestorówpdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka  (01/2016)

Komisja Europejska zarządza ponadto pakietem łączonych pożyczek dwustronnych udzielonych Grecji przez państwa członkowskie strefy euro; wartość tego pakietu wynosiła pierwotnie 80 mld euro, następnie obniżono ją do 52,9 mld euro.

W lipcu 2015 r. w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej Grecji udzielono pożyczki pomostowej w wysokości 7,16 mld euro. Stanowi ona krótkoterminową pomoc finansową do czasu, gdy Grecja zacznie otrzymywać finansowanie w ramach nowego programu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS).

Cechy UE jako pożyczkobiorcy

 • UE może pożyczać pieniądze wyłącznie na finansowanie wypłat pożyczek dla krajów. Nie wolno jej zaciągać pożyczek na finansowanie swoich wydatków budżetowych.
 • Wielkość zaciągniętych pożyczek waha się od niewielkich ofert na rynku niepublicznym na kwoty od kilku do kilkudziesięciu mln euro po operacje osiągające wartość referencyjną (tj. o wartości co najmniej 1 mld euro).
 • Zgromadzone fundusze są pożyczane krajom-beneficjentom na niemal takich samych warunkach, tj. o takim samym kuponie odsetkowym i terminie zapadalności i na taką samą kwotę. Obsługa zadłużenia z tytułu obligacji pozostaje jednak obowiązkiem Unii Europejskiej, która zapewnia terminowość wszystkich wypłat z tytułu obligacji.
 • W odniesieniu do każdego programu dotyczącego danego kraju łączną kwotę, raty do zapłaty oraz maksymalny (średni) okres zapadalności pakietu pożyczek określają decyzje Rady (w przypadku MFA stosowana jest procedura współdecyzji obejmująca również Parlament Europejski). Następnie to Komisja i państwo będące beneficjentem uzgadniają parametry pożyczki/finansowania oraz ich raty i wypłaty transz. Ponadto wszystkie raty pożyczki, z wyjątkiem pierwszej, zależą od zgodności z szeregiem różnych warunków zbliżonych do tych przewidzianych w pakietach MFW, co stanowi kolejny czynnik mający wpływ na ramy czasowe finansowania.
 • Te ramy czasowe, wartość i termin zapadalności określa się na podstawie działalności UE w zakresie udzielania pożyczek.
 • Fundusze są denominowane wyłącznie w euro.
 • Terminy zapadalności wynoszą od 5 do 30 lat.
 • UE przeprowadza emisję obligacji o referencyjnej wartości w ramach swojego programu emisji średnioterminowych obligacji zagranicznych na rynku euroobligacji (na kwotę 80 mld euro)pdf(591 kB) Wybierz wersję językową tego linka . W przypadku ofert na rynku niepublicznym dostępne są również emisje typu Schuldschein.

Rating kredytowy UE

Agencje Fitch, Moody’s i DBRS przyznały UE rating kredytowy AAA/Aaa/AAA (perspektywy stabilne), a agencja Standard & Poor’s rating AA+ (perspektywy stabilne). Oceny opierają się na silnej pozycji gospodarczej państw członkowskich, wśród których znajduje się wiele spośród największych i najbardziej rozwiniętych na świecie gospodarek uprzemysłowionych i które to państwa razem tworzą największy blok gospodarczy na świecie.

Ratingi AAA/Aaa/AA+ dla UE są odzwierciedleniem tego, że:

 • Zaciągane pożyczki stanowią bezpośrednie i bezwarunkowe zobowiązanie UE, którego gwarantami jest 28 państw członkowskich UE.
 • Inwestycje w obligacje UE są ściśle powiązane z jakością kredytową UE i całkowicie niezależne od ryzyka kredytowego powiązanej pożyczki UE dla danego kraju. Instrumenty dłużne wyemitowane przez UE charakteryzuje wielopoziomowa ochrona obsługi zadłużenia – obligacje są w pełni gwarantowane przez budżet UE (145,3 mld euro środków na pokrycie płatności w roku 2014), jak również przez państwa członkowskie, niezależnie od wykorzystania funduszy zgromadzonych za pośrednictwem obligacji.
 • UE nie może zaciągać pożyczek na sfinansowanie swojego własnego deficytu budżetowego.
 • Udzielanie pożyczek ze zgromadzonych środków na takich samych zasadach sprawia, że budżet UE nie jest narażony na jakiekolwiek ryzyko związane ze stopą procentową, terminem zapadalności czy kursami walut.

 

Agencja

Rating

Fitch Ratings

AAA/perspektywy stabilne

Moody's

Aaa/perspektywy stabilne

DBRS

AAA/perspektywy stabilne

Standard & Poor's

AA+/perspektywy stabilne

 

Komunikaty prasowe Komisji

 

Inne narzędzia

 • Wersja do druku 
 • Zmniejsz tekst 
 • Powiększ tekst