Sökväg

De offentliga finanserna i EU

Sunda offentliga finanser bidrar till makroekonomisk stabilitet och stöder penningpolitiken i form av stabila priser och låga räntor. De båda effekterna är gynnsamma för de privata investeringarna och privatsparandet. Genom att sänka statsskulden och minska räntebördan får länderna utrymme att sänka snedvridande skatter och öka produktiva offentliga utgifter.

 • Sunda offentliga finanser

EU-ländernas offentliga finanser blev lidande under ekonomi- och finanskrisen. Omfattande insatser på senare år och ett förbättrat ekonomiskt läge har lett till resultat och underskotten har minskat och statsskulderna stabiliserats.

Det är viktigt att länderna skaffar sig långsiktig kontroll över underskotten och skulderna.

Det aktuella läget:

 • Under 2016 och 2017 väntas den ekonomiska verksamheten öka i alla EU-länder med en snabbare förbättring under 2017 för flertalet.
 • I EU väntas BNP-tillväxten öka från 1,9 % för 2015 till 2,0 % 2016 och 2,1 % 2017
 • Det offentliga underskottets andel av BNP i EU som helhet beräknas sjunka från 2,5 % i år till 1,6 % för 2017. I euroområdet blir underskottet 1,5 %.
 • Skuldkvoten i EU väntas sjunka från 87,8 % i år till 85,8 % för 2017, medan skuldkvoten för euroområdet väntas sjunka från sin högsta nivå på 94,5 % för 2014 till 91,3 % för 2017.

Läs mer i EU:s ekonomiska höstprognos

Kvaliteten på de offentliga finanserna är också mycket viktig. Man bör särskilt tänka på de här faktorerna:

 • Hur skatterna är utformade och drivs in – det påverkar skattesystemets effektivitet.
 • Vad utgifterna är inriktade på – produktiva investeringar bör prioriteras.
 • Hur ländernas finanspolitik styrs – den bör vara tillväxtfrämjande. I databasen om EU-ländernas finanspolitiska styrning finns mer information.

I sin finanspolitik bör länderna försöka hitta rätt balans mellan att komma till rätta med de historiskt höga skuldnivåerna och främja tillväxten. EU-länderna samordnar sin ekonomiska politik med hjälp av den europeiska planeringsterminen.

 

Offentliga finanser i EMU

Hållbara offentliga finanser

Hållbara offentliga finanser och lägre skuldbörda är viktiga faktorer för att se till att EU-länderna har tillräckligt med finanspolitiskt utrymme för att hantera svåra makroekonomiska situationer. De är också nödvändiga för att klara av de offentliga utgifter som den åldrande befolkningen medför. Genom att kartlägga utmaningarna för den finanspolitiska hållbarheten och deras orsaker blir det enklare att utforma rätt politiska åtgärder. 

Statsskulden i EU nådde sin högsta nivå på knappt 89 % av BNP 2014. Därefter började dess andel av BNP sjunka under 2015. Den trenden väntas hålla i sig till 2024, då den kommer att uppgå till 79,5 % av BNP och ligga kvar på den nivån till 2026. Statsskuldens andel av BNP varierar kraftigt mellan EU-länderna och spås förbli hög i flera länder.

Långsiktiga prognoser för de åldersrelaterade offentliga utgifterna visar att den åldrande befolkningen är en utmaning för de offentliga finanserna i EU. De åldersrelaterade utgifterna kommer att öka med nästan 1,5 % av BNP till 2060 (1,3 % för hela EU och 1,4 % för euroområdet), vilket främst beror på ökande utgifter för vård och omsorg.

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion 
 • Mindre textstorlek 
 • Större textstorlek