Sökväg

Offentliga finanser och makroekonomisk utveckling

De offentliga finansernas betydelse för resten av ekonomin är omfattande och komplex. har en flerfaldig och komplex effekt på resten av ekonomin. Det råder emellertid enighet om att de offentliga finanserna kan öka den potentiella tillväxten och sysselsättningen på tre viktiga områden.

Kumuleringen av produktionsfaktorer


Regeringarna bidrar direkt till tillväxt och sysselsättning genom att förstärka kumuleringen av produktionsfaktorer genom investeringar i fysiska resurser (infrastruktur), mänskliga resurser (utbildning), kunskapskapital (forskning och utveckling, innovation) och, i mindre grad, sociala utgifter.
Detta påverkar den långsiktiga produktiviteten och tillväxtpotentialen positivt. Om emellertid de ökade offentliga investeringarna finansieras med hjälp av skatter som snedvrider konkurrensen eller ökar budgetunderskottet – och därigenom de offentliga skulderna – kan de komma att tränga ut privata investeringar.

Ökade incitament med hjälp av skatte- och bidragssystemen

 
Genom att påverka människornas och företagens beslut om arbete, sparande och investeringar har skatte- och bidragssystemen effekter på hela ekonomin. Välfärdssystemen spelar en viktig roll för att korrigera marknadens misslyckanden och skapa social sammanhållning, och på det sättet bidra till tillväxt och sysselsättning. Ett effektivt socialförsäkringssystem kan betraktas som en ”produktiv” faktor. Det är emellertid viktigt att se till att skatte- och bidragssystemen främjar ett större deltagande och en högre grad av sysselsättning.

Ett stabilt makroekonomiskt klimat

 
Sunda offentliga finanser bidrar till den makroekonomiska stabiliteten och stödjer penningpolitiken genom att bibehålla stabila priser och låga räntor. Båda dessa effekter främjar privata investeringar och privatsparande. Genom att sunda offentliga finanser minskar de offentliga skulderna och därigenom räntebördan skapas ett utrymme för att sänka skatter som snedvrider konkurrensen eller en ökning av de produktiva offentliga utgifterna. Slutligen bidrar de till att öka tillväxten och sysselsättningen på längre sikt genom att hjälpa länderna hantera de växande kraven på ökade offentliga utgifter, i synnerhet pensioner och hälso- och sjukvård, till följd av att befolkningen blir allt äldre.

De offentliga finansernas utveckling i EU, inbegripet EU:s ramar för övervakning av de offentliga finanserna, granskas och analyseras regelbundet av GD Ekonomi och finans. Resultatet av analyserna publiceras varje år i rapporten ”De offentliga finanserna i EMU”.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek