Navigacijska pot

Javne finance in makroekonomski razvoj

Vpliv javnih financ na realno gospodarstvo je mnogovrsten in zapleten. Vendar se ekonomisti strinjajo o treh glavnih vzvodih, s katerimi lahko javne finance spodbujajo potencialno rast in zaposlovanje.

Kopičenje proizvodnih dejavnikov


Vlade neposredno prispevajo k rasti in zaposlovanju tako, da spodbujajo kopičenje dejavnikov z naložbami v: fizični kapital (infrastruktura), človeški kapital (izobraževanje in usposabljanje), kapital znanja (raziskave in razvoj ter inovacije), in (v manjšem obsegu) porabo na socialnem področju.

Zagotavljanje pravih spodbud z davčnim sistemom in sistemov dajatev

 
Z vplivanjem na odločitve ljudi in podjetij o delu, varčevanju in naložbah vplivata davčni sistem in sistem dajatev tudi na delovanje realnega gospodarstva. Sistemi socialnega skrbstva imajo pomembno vlogo v zvezi z odpravljanjem pomanjkljivosti trga in zagotavljanjem socialne kohezije ter tako prispevajo k rasti in zaposlovanju. Zato lahko učinkovito socialno varstvo obravnavamo kot „proizvodni“ dejavnik. Treba pa je zagotoviti, da davčni sistem in sistem dajatev prispevata k večji vključenosti in zaposlovanju prebivalstva.

Zagotavljanje stabilnih makroekonomskih razmer

 
Zdrave javne finance prispevajo k makroekonomski stabilnosti in podpirajo monetarno politiko pri ohranjanju stabilnih cen po nizkih obrestnih merah. Zaradi takšnih ugodnih razmer je več zasebnih naložb in varčevanja. Zdrave javne finance z zmanjšanjem javnega dolga in posledično obresti so tudi podlaga za zmanjševanje davkov z učinkom izkrivljanja in/ali bolj produktivno javno porabo. Poleg tega zdrave javne finance dolgoročno krepijo tudi rast in zaposlovanje tako, da državam pomagajo pri obvladovanju pritiskov za povečanje javnih izdatkov, zlasti za pokojnine in zdravstvo zaradi staranja prebivalstva.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve redno spremlja in analizira javne finance v EU, vključno z razvojem okvira EU za fiskalni nadzor.. Rezultate analiz vsako leto objavi v poročilu Javne finance v EMU.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo