Navigacijska pot

Javne finance v EU

Zdrave javne finance prispevajo k makroekonomski stabilnosti in podpirajo monetarno politiko pri ohranjanju stabilnih cen po nizkih obrestnih merah. Zaradi takšnih ugodnih razmer je več zasebnih naložb in varčevanja. Z zmanjšanjem javnega dolga in posledično obresti je tudi več možnosti za zmanjševanje izkrivljajočih davkov in produktivnejšo javno porabo.

 • Zagotavljanje vzdržnosti javnih financ

Gospodarska in finančna kriza je precej oslabila javnofinančni položaj držav EU. Vendar pa pomembni ukrepi zadnjih let in izboljšanje gospodarskih obetov že prinašajo sadove. Države članice so uspele zmanjšati primanjkljaj in stabilizirati zadolženost.

Za države je zdaj pomembno, da zagotovijo dolgoročni nadzor nad primanjkljajem in zadolženostjo.

Trenutno stanje:

 • V letih 2016 in 2017 naj bi se gospodarska dejavnost okrepila v vseh državah članicah, v letu 2017 se pričakuje celo pospešitev rasti v večini držav.
 • Rast BDP naj bi se v EU z 1,9 % v letu 2015 povečala na 2,0 % v letu 2016 in na 2,1 % v letu 2017.
 • Razmerje med primanjkljajem in BDP za EU kot celoto naj se bi v letu 2017 zmanjšalo na 1,6 % (napoved za letos 2,5 %), medtem ko naj bi za območje evra znašalo 1,5 %
 • Delež dolga v BDP naj bi v EU po pričakovanjih padel z letošnjih pričakovanih 87,8 % na 85,8 % v letu 2017, v območju evra pa z najvišje vrednosti 94,5 % v letu 2014 na 91,3 % v letu 2017.

Več informacij: Jesenska evropska gospodarska napoved

Pomembna je tudi kakovost javnih financ. Posebno pozornost je treba nameniti:

 • oblikovanju učinkovite davčne politike in sistema pobiranja davkov
 • usmerjanju porabe in prednostni obravnavi produktivnih naložb v javno porabo
 • izboljšanju fiskalnega upravljanja držav za omogočanje politik, ki spodbujajo gospodarsko rast. V podatkovni zbirki so zbrane informacije o fiskalnem upravljanju držav članic EU.

Fiskalna politika si mora prizadevati za ustrezno ravnovesje med reševanjem tradicionalno visoke zadolženosti in spodbujanjem gospodarske rasti. Države EU svoje ekonomske politike usklajujejo v okviru evropskega semestra.

 

Javne finance v ekonomski in monetarni uniji

Vzdržne javne finance

Vzdržnost javnih financ in zmanjšanje bremena javnega dolga državam članicam zagotavljata zadosten fiskalni manevrski prostor za spopadanje z neugodnimi makroekonomskimi razmerami. Potrebna sta tudi za spopadanje z naraščajočo javno porabo, ki je posledica staranja prebivalstva. Opredelitev izzivov fiskalne vzdržnosti in njihovih vzrokov podpira pripravo ustreznih ukrepov. 

Javni dolg v EU je leta 2014 dosegel najvišjo vrednost, in sicer skoraj 89 % BDP, od leta 2015 pa njegov delež v BDP pada, kar naj bi se po pričakovanjih nadaljevalo vse do leta 2024, ko naj bi javni dolg predstavljal 79,5 % BDP, do leta 2026 naj bi se ustalil na približno tej ravni. Delež javnega dolga v BDP se po državah članicah EU precej razlikuje, v številnih naj bi po pričakovanjih ostal visok.

Po drugi strani projekcije glede dolgoročne javne porabe zaradi staranja prebivalstva kažejo, da ta demografski trend predstavlja izziv za javne finance v EU. Odhodki zaradi staranja prebivalstva se bodo do leta 2060 povečali za skoraj 1,5 % BDP (1,3 % za EU, 1,4 % za območje evra), glavna razloga bosta naraščanje izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno nego.

Javne finance v ekonomski in monetarni uniji

Več o vzdržni javni porabi

Dodatna orodja

 • Natisni 
 • Pomanjšaj besedilo 
 • Povečaj besedilo