Navigačný riadok

Verejné financie v EÚ

Zdravé verejné financie prispievajú k makroekonomickej stabilite a podporujú menovú politiku pri udržiavaní stabilných cien a nízkych úrokových sadzieb. Obidva ukazovatele sú priaznivé pre súkromné investície a úspory. Znížením verejného dlhu a úrokového zaťaženia sa takisto vytvára priestor pre zníženie deformačných daní a zvýšenie produktívnych verejných výdavkov.

 • Udržanie zdravých verejných financií

Hospodárska a finančná kríza výrazne zhoršila stav verejných financií v krajinách EÚ. Značné úsilie vynaložené v posledných rokoch a zlepšený hospodársky výhľad prinášajú svoje ovocie v podobe zníženia deficitov a stabilizovania úrovní dlhu členských štátov.

Je dôležité, aby vlády zabezpečovali dlhodobú kontrolu nad úrovňami svojho deficitu a dlhu.

Súčasný stav:

 • V rokoch 2016 a 2017 by sa hospodárska činnosť mala zvyšovať vo všetkých členských štátoch a zrýchliť vo väčšine z nich v roku 2017.
 • Predpokladá sa, že rast HDP v EÚ sa zvýši z 1,9 % v roku 2015 na 2,0 % v roku 2016 a 2,1 % v roku 2017.
 • Podiel deficitu na HDP za celú EÚ by mal podľa predpokladov klesnúť na 1,6 % v roku 2017 oproti očakávaným 2,5 % v tomto roku a na 1,5 % v rámci eurozóny.
 • Podiel verejného dlhu na HDP by sa mal v EÚ v roku 2017 znížiť na 85,8 % z tohtoročných očakávaných 87,8 %. Podiel verejného dlhu na HDP v eurozóne by mal klesnúť zo svojho maxima 94,5 % z roku 2014 a dosiahnuť úroveň 91,3 % v roku 2017.

Viac informácií: Jesenná ekonomická prognóza

Kvalita verejných financií je rovnako dôležitá. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať:

 • spôsobu, akým sa stanovujú a vyberajú dane, aby bol účinnejší,
 • tomu, kam smerujú verejné výdavky, pričom je potrebné uprednostňovať produktívne investície,
 • zlepšeniu fiškálnej správy krajín, ktorá umožní politiky podporujúce rast (databáza obsahuje údaje týkajúce sa fiškálnej správy členských štátov).

Úlohou fiškálnej politiky je nájsť primeranú rovnováhu medzi riešením historicky najvyššej úrovne dlhu a podporou hospodárskeho rastu. Európske krajiny využívajú na koordináciu svojich hospodárskych politík európsky semester.

 

Verejné financie v hospodárskej a menovej únii

Dlhodobo udržateľné verejné financie

Ak chcú členské štáty zvládať negatívne makroekonomické situácie, musia disponovať dostatočným fiškálnym priestorom. Na to potrebujú mať udržateľné verejné financie a menej zaťažujúci verejný dlh. Tieto faktory sú zároveň potrebné na zvládnutie verejných výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva. Vymedzenie problémov fiškálnej udržateľnosti a ich príčin umožňuje podporovať navrhovanie vhodných politických opatrení. 

Po tom, čo verejný dlh v EÚ dosiahol v roku 2014 vrchol na úrovni takmer 89 % HDP, v roku 2015 sa začal prejavovať jeho klesajúci trend a mal by pokračovať do roku 2024, kedy by mal dosiahnuť úroveň 79,5 % HDP a stabilizovať sa na tejto úrovni do roku 2026. Podiel verejného dlhu k HDP sa výrazne líši medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a predpokladá sa, že v mnohých krajinách zostane na vysokej úrovni.

Na druhej strane dlhodobé prognózy verejných výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva ukazujú, že starnutie obyvateľstva predstavuje výzvu pre verejné financie v EÚ. Výdavky súvisiace so starnutím obyvateľstva sa zvýšia o takmer 1,5 % HDP do roku 2060 (1,3 % HDP v EÚ a 1,4 % v eurozóne) predovšetkým v dôsledku zvyšovania výdavkov na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť.

Verejné financie v hospodárskej a menovej únii

Viac informácií o udržateľných verejných výdavkoch

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač 
 • Zmenšiť písmo 
 • Zväčšiť písmo