Navigačný riadok

Verejné financie a makroekonomický vývoj

Vplyv verejných financií na reálnu ekonomiku je mnohostranný a komplexný. Aj napriek tomu existujú tri hlavné kanály, prostredníctvom ktorých môžu verejné financie zvýšiť potenciálny rast a zamestnanosť.

Nahromadenie produktívnych faktorov


Vlády priamo prispievajú k rastu a zamestnanosti zvyšovaním akumulácie faktorov prostredníctvom investovania do fyzického (infraštruktúra)ľudského (vzdelávanie a školenia) a vedomostného (výskum, vývoj, a inovácie) kapitálu a ,v menšej miere do sociálnych výdavkov. Toto má priaznivý účinok na dlhodobé výstupy a rastový potenciál. Ak sú však vyššie verejné investície financované prostredníctvom zvyšovania odvodových daní alebo zvýšenia deficitu a následne aj verejného dlhu, môže to spôsobiť potlačenie súkromných investícií.

Poskytovanie správnych stimulov prostredníctvom systému daní a sociálnych dávok

 
Systém daní a sociálnych dávok ovplyvňuje rozhodovanie obyvateľstva a firiem v otázkach práce, sporenia a investovania a tým ovplyvňuje aj reálnu ekonomiku. Systémy sociálneho zabezpečenia hrajú dôležitú úlohu pri náprave zlyhaní trhu a zabezpečení sociálnej súdržnosti a prostredníctvom toho prispievajú aj k rastu a zamestnanosti. Účinná sociálna ochrana môže byť ponímaná ako produktívny faktor. Je však potrebné zabezpečiť, aby daňový systém a systém sociálnych dávok prispievali k vyšším mieram účasti a zamestnanosti.

Poskytnutie stabilnej makroekonomickej klímy

 
Priaznivý stav verejných financií prispieva k makroekonomickej stabilite a podporuje menovú politiku v udržiavaní stabilných cien pri nízkych úrokových sadzbách. Oba tieto účinky sú prínosom pre súkromné investície a sporenie. Priaznivý stav verejných financií prostredníctvom znižovania verejného dlhu a z toho vyplývajúceho úrokového zaťaženia vytvára priestor pre znižovanie odvodových daní a/alebo zvyšovanie produktívnych verejných výdavkov. V konečnom dôsledku priaznivý stav verejných financií zvýši rast a zamestnanosť v dlhodobom horizonte a napomôže krajine vyrovnať sa so značným tlakom na zvyšovanie verejných výdavkov, predovšetkým na dôchodky a zdravotnú starostlivosť, čo je sprievodný jav starnutia obyvateľstva.

Vývoj verejných financií v EÚ vrátane rozvoja systému fiškálnej kontroly v EÚ pravidelne monitoruje a analyzuje Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti. Výsledky tejto analýzy sú publikované každoročne v správe „Verejné financie v HMÚ“.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo