Ścieżka nawigacji

Finanse publiczne a rozwój makroekonomiczny

Wpływ finansów publicznych na gospodarkę realną jest wieloraki i złożony. Tym niemniej istnieje powszechna zgoda co do trzech głównych kanałów, poprzez które finanse publiczne mogą wzmacniać potencjalny rozwój gospodarczy oraz zatrudnienie.

Akumulacja czynników produkcji

Rządy bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zwiększając czynnik akumulacji poprzez inwestycje

  • w kapitał fizyczny (infrastruktury),
  • ludzki (kształcenie i szkolenie) oraz
  • wiedzę (badania i rozwój oraz innowacje), a także,
  • w mniejszym stopniu, wydatki socjalne.

Ma to korzystny wpływ na długofalowy potencjał produkcji i wzrostu gospodarczego. Jednakże, jeżeli wyższe inwestycje publiczne są finansowane poprzez wzrost podatków, które mogą powodować zakłócenia, lub jeżeli zwiększają deficyty, a w rezultacie dług publiczny, może to spowodować wyparcie inwestycji prywatnych.

Zapewnienie właściwych zachęt za pośrednictwem systemu podatkowego i systemu świadczeń socjalnych

Wpływając na decyzje ludzi i przedsiębiorstw w zakresie wyboru pracy, oszczędzania i inwestowania, system podatkowy i system świadczeń socjalnych wpływają na funkcjonowanie gospodarki realnej. Systemy opieki społecznej odgrywają ważną rolę w korygowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i zapewnieniu spójności społecznej oraz, poprzez te kanały, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Skuteczna ochrona socjalna może być postrzegana jako czynnik „produktywny”. Jednak konieczne jest zagwarantowanie, że system podatkowy i system świadczeń socjalnych będą sprzyjać wyższemu udziałowi w rynku pracy i stopie zatrudnienia.

Zapewnienie stabilnego klimatu makroekonomicznego

Dobry stan finansów publicznych przyczynia się do stabilności makroekonomicznej i wspiera politykę pieniężną w utrzymywaniu stabilnych cen przy niskich stopach procentowych. Obydwa te efekty sprzyjają prywatnemu inwestowaniu i oszczędzaniu. Dobra kondycja finansów publicznych – zmniejszając dług publiczny, a w rezultacie obciążenie odsetkami – stwarza warunki dla obniżenia zakłócających podatków oraz/lub wzrostu produktywnych wydatków publicznych. Dobra kondycja finansów publicznych w dłuższej perspektywie czasu zwiększa również rozwój gospodarczy i zatrudnienie, pomagając krajom uporać się ze znaczną presją na zwiększenie wydatków publicznych, zwłaszcza na świadczenia emerytalne oraz opiekę zdrowotną, wynikającą ze starzenia się ludności.

Rozwój wydarzeń w zakresie finansów publicznych w UE, w tym rozwój unijnych ram nadzoru fiskalnego, jest regularnie monitorowany i analizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych. Wyniki analizy publikowane są co roku w sprawozdaniu pt. „Finanse publiczne w Unii Gospodarczej i Walutowej”.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst