Ścieżka nawigacji

Finanse publiczne w UE

Zdrowe finanse publiczne przyczyniają się do stabilności makroekonomicznej i wspierają politykę pieniężną, dlatego że utrzymują stabilne ceny przy niskich stopach procentowych. Ten stabilizujący efekt sprzyja prywatnym inwestycjom i oszczędnościom. Ponadto zmniejszenie długu publicznego i obciążenia odsetkami stwarza możliwości obniżenia podatków powodujących zakłócenia w gospodarce oraz zwiększenia produktywnych wydatków publicznych.

 • Utrzymanie zdrowych finansów publicznych

Kryzys gospodarczy i finansowy poważnie osłabił finanse publiczne w krajach UE. Jednak znaczne wysiłki podjęte w ostatnich latach przynoszą już efekty, perspektywy gospodarcze poprawiają się, a państwom członkowskim udało się obniżyć deficyty i ustabilizować poziomy zadłużenia.

Ważne jest, by rządy państw członkowskich zapewniły długoterminową kontrolę nad poziomami deficytu i zadłużenia.

Obecna sytuacja:

 • W latach 2016–2017 działalność gospodarcza powinna wzrastać we wszystkich państwach członkowskich, przy czym w większości z nich oczekiwane jest przyspieszenie jej tempa w 2017 r.
 • Zgodnie z prognozami wzrost PKB w UE wyniesie 2 proc. w 2016 r. i 2,1 proc. w 2017 r. (w stosunku do 1,9 proc. w 2015 r.).
 • Relacja deficytu do PKB dla całej UE ma w 2017 r. spaść z poziomu 2,5 proc. (w 2016 r.) do 1,6 proc. ( i do 1,5 proc. w strefie euro).
 • Oczekuje się, że w 2017 r. relacja długu publicznego do PKB w UE spadnie z 87,8 proc. (w 2016 r.) do 85,8 proc., a w strefie euro z 94,5 proc. (najwyższego poziomu osiągniętego w 2014 r.) do 91,3 proc.

Więcej na ten temat: Jesienna prognoza gospodarcza UE

Niezmiernie ważna jest również jakość finansów publicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie kwestie:

 • Kształtowanie i pobieranie podatków pod kątem jak największej efektywności
 • Ustalanie priorytetów wydatkowania i priorytetowe traktowanie publicznych inwestycji produkcyjnych
 • Poprawa zarządzania budżetem poszczególnych krajów w celu umożliwienia działań pobudzających wzrost gospodarczy. Szczegółowe informacje o zarządzaniu budżetem państw członkowskich UE są dostępne w specjalnej bazie danych.

Polityka budżetowa powinna dążyć do rozsądnego kompromisu między obniżaniem rekordowo wysokiego poziomu zadłużenia a wspieraniem wzrostu gospodarczego. Kraje UE koordynują swoją politykę gospodarczą w ramach europejskiego semestru.

 

Finanse publiczne w unii gospodarczej i walutowej

Stabilność finansów publicznych

Stabilne finanse publiczne i mniejsze obciążenia długiem publicznym mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia państwom członkowskim wystarczających środków budżetowych umożliwiających działania w trudnych sytuacjach makroekonomicznych. Są one też niezbędne do zapewnienia odpowiednich kwot ze środków publicznych na wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa. Rozpoznanie wyzwań dla stabilności budżetowej i tego, skąd się one biorą, to warunek umożliwiający opracowanie odpowiednich działań politycznych. 

Po tym, jak dług publiczny w UE osiągnął w 2014 r. najwyższą wartość na poziomie niemal 89 proc. PKB, w 2015 r. odnotowano tendencję spadkową, która zgodnie z prognozami utrzyma się do 2024 r., w którym osiągnie 79,5 proc. PKB i utrzyma się na podobnym poziomie do 2026 r. Dług publiczny w stosunku do PKB znacznie się różni w poszczególnych państwach członkowskich UE i przewiduje się, że pozostanie na wysokim poziomie w niektórych z nich.

Z drugiej strony długoterminowe prognozy wydatków związanych z wiekiem ludności pokazują, że zjawisko starzenia się społeczeństw stanowi wyzwanie dla finansów publicznych w UE. Wydatki związane z wiekiem ludności wzrosną o prawie 1,5 proc. PKB do 2060 r. (1,3 proc. w całej UE i 1,4 proc. w strefie euro) głównie pod wpływem rosnących wydatków na opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową.

Finanse publiczne w unii gospodarczej i walutowej

Więcej o zrównoważonych wydatkach publicznych

Inne narzędzia

 • Wersja do druku 
 • Zmniejsz tekst 
 • Powiększ tekst