Kruimelpad

Overheidsfinanciën en macro-economische ontwikkeling

De effecten van de overheidsfinanciën op de economische realiteit zijn divers en complex. Er is echter een brede consensus over de drie belangrijkste manieren waarop overheidsfinanciën groei en werkgelegenheid kunnen bevorderen.

Accumulatie van productiemiddelen


Regeringen kunnen groei en werkgelegenheid rechtstreeks stimuleren door te investeren in productiemiddelen

  • fysieke infrastructuur
  • menselijk kapitaal (onderwijs en opleiding)
  • kennis (onderzoek, ontwikkeling en innovatie) en
  • in mindere mate, via sociale uitgaven.

Dit verbetert de output en het groeipotentieel op lange termijn. Maar als de overheid daarvoor de belastingen verhoogt of grotere begrotingstekorten toelaat waardoor de overheidsschuld groeit, kunnen zij particuliere investeringen verdringen.

Voor de juiste stimulansen zorgen via het belasting- en het uitkeringsstelsel

 
Het belasting- en het uitkeringsstelsel beïnvloeden de beslissingen van mensen en bedrijven op het gebied van werk, sparen en investeringen en hebben daardoor invloed op het functioneren van de reële economie. Het socialezekerheidsstelsel helpt de tekortkomingen van de markt te corrigeren, bevordert de sociale cohesie en draagt zo bij tot groei en werkgelegenheid. Een efficiënte sociale zekerheid kan als een "productieve" factor worden beschouwd. Er moet voor worden gezorgd dat de belasting- en uitkeringsstelsels de arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid bevorderen.

Een stabiel macro-economisch klimaat scheppen

 
Gezonde overheidsfinanciën dragen bij tot macro-economische stabiliteit en ondersteunen het monetair beleid door de prijzen stabiel en de rentevoeten laag te houden. Deze beide effecten bevorderen de particuliere investeringen en het sparen. Gezonde overheidsfinanciën verminderen bovendien de overheidsschuld en bijgevolg de rentelast, en scheppen zo ruimte voor een belastingverlaging en/of een verhoging van de productieve overheidsuitgaven. Ten slotte stimuleren gezonde overheidsfinanciën groei en werkgelegenheid op lange termijn door ervoor te zorgen dat de lidstaten de aanzienlijke druk op de overheidsuitgaven kunnen verwerken, in het bijzonder op het gebied van pensioenen en gezondheidszorg door de vergrijzing van de bevolking.

De ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in de EU, met inbegrip van het kader voor het fiscaal toezicht, worden regelmatig onder de loep genomen en geanalyseerd door DG Economische en financiële zaken. De resultaten van hun analyses worden jaarlijks bekendgemaakt in het verslag "Openbare financiën in de EMU".

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter