Navigācijas ceļš

Valsts finanses un makroekonomikas attīstība

Valsts finanšu ietekme uz reālo ekonomiku ir daudzveidīga un sarežģīta. Tomēr pastāv liela vienprātība par trijiem galvenajiem ceļiem, kādos valsts finanses var veicināt iespējamo izaugsmi un nodarbinātību.

Ražošanas faktoru uzkrāšana


Valdic finance developments in the EU, including the evolution of the EU fiscal surveillance framework, are regularly monitored and analysed by DG Economic and Financial Affairs. The results of the analysis are published each year in the 'Public Finances in EMU' repo
Tas labvēlīgi ietekmē ilgtermiņa ražošanas apjomu un izaugsmes potenciālu. Tomēr, ja valsts investīciju palielinājumu finansē, palielinot kropļojošus nodokļus vai deficītu un līdz ar to - valsts parādu -, privātais sektors varētu pārtraukt veikt investīcijas.

Pareizo stimulu nodrošināšana ar nodokļu un pabalstu sistēmām

 
Nodokļu un pabalstu sistēmas ietekmē privātpersonu un uzņēmumu lēmumus par darbu, ietaupījumiem un investīcijām, un līdz ar to reālās ekonomikas funkcionēšanu. Labklājības sistēmām ir nozīmīga loma tirgus nepilnību koriģēšanā un sociālās kohēzijas nodrošināšanā, un šādi tās sekmē izaugsmi un nodarbinātību. Efektīvu sociālo aizsardzību var uzskatīt par „ražošanas” faktoru. Tomēr jānodrošina, lai nodokļu un pabalstu sistēmas sekmētu līdzdalības un nodarbinātības līmeņa palielināšanos.

Stabila makroekonomiskā klimata nodrošināšana

 
Drošas valsts finanses veicina makroekonomikas stabilitāti un atbalsta monetāro politiku, uzturot stabilas cenas un zemas procentu likmes. Šie faktori veicina privātos ieguldījumus un ietaupījumus. Drošas valsts finanses, kas samazina valsts parādu un līdz ar to arī procentu slogu, rada iespēju samazināt kropļojošus nodokļus un/vai palielināt produktīvus valsts izdevumus. Visbeidzot, stabilas valsts finanses ilgtermiņā veicina izaugsmi un nodarbinātību, jo palīdz valstīm pārvarēt lielo spiedienu, kas vēlas panākt valsts izdevumu palielināšanu, īpaši pensijām un veselības aprūpei iedzīvotāju novecošanas dēļ.

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts regulāri uzrauga un analizē notikumus saistībā ar valsts finansēm Eiropas Savienībā, ieskaitot ES fiskālās uzraudzības sistēmas attīstību. Analīžu rezultātus katru gadu publicē ziņojumā „Valsts finanses Ekonomikas un monetārajā savienībā”.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu