Navigointipolku

Julkinen talous ja makrotaloudellinen kehitys

Julkisen talouden vaikutukset reaalitalouteen ovat moninaiset ja monimutkaiset. Yleisesti ottaen ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, että julkinen talous voi lisätä kasvua ja työllisyyttä seuraavan kolmen tärkeän kanavan kautta.

Tuotannontekijöiden kartuttaminen


Julkinen sektori vaikuttaa suoraan kasvuun ja työllisyyteen edistämällä tuotannontekijöiden karttumista siten, että se investoi aineelliseen pääomaan (infrastruktuuri), inhimilliseen pääomaan (koulutus), tietopääomaan (tutkimus ja kehitys sekä innovointi), sekä sosiaalimenoihin, joskin vähemmässä määrin.
Investoinneilla on myönteinen vaikutus pitkän aikavälin tuotanto- ja kasvumahdollisuuksiin. Kuitenkin, jos julkisten investointien lisäys rahoitetaan vääristäviä veroja korottamalla tai jos se kasvattaa alijäämää ja sen myötä julkista velkaa, se saattaa syrjäyttää yksityisiä investointeja.

Oikeanlaisten kannustimien luominen vero- ja etuusjärjestelmien avulla

 
Vero- ja etuusjärjestelmät vaikuttavat reaalitalouteen, sillä niillä on merkitystä, kun ihmiset ja yritykset tekevät työtä, säästämistä ja investointeja koskevia päätöksiä. Sosiaaliturvajärjestelmillä on tärkeä rooli markkinoiden puutteiden korjaajana ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaajana, ja ne vaikuttavat näin kasvuun ja työllisyyteen. Tehokasta sosiaaliturvaa voidaan pitää ”tuottavana” tekijänä. On kuitenkin varmistettava, että vero- ja etuusjärjestelmät edistävät työllisyyttä ja osallistumista työmarkkinoille.

Vakaan taloudellisen ympäristön tarjoaminen

 
Terve julkinen talous myötävaikuttaa kansantalouden vakauteen ja tukee rahapolitiikkaa ylläpitämällä hintavakautta ja alhaista korkotasoa. Molemmat seikat edistävät yksityisiä investointeja ja säästämistä. Vähentämällä julkista velkaa ja sen myötä korkorasitusta terve julkinen talous tarjoaa mahdollisuuksia vähentää vääristäviä veroja ja/tai lisätä ”tuottavia” julkisia menoja. Terve julkinen talous lisää myös kasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä auttamalla talouksia selviytymään erityisesti julkisten eläke- ja terveydenhoitomenojen lisäyspaineista, jotka johtuvat väestön ikääntymisestä.

Talouden ja rahoituksen pääosasto seuraa ja analysoi säännöllisesti julkisen talouden kehitystä EU:ssa, myös EU:n julkisen talouden valvontajärjestelmän kehitystä. Analyysin tulokset julkaistaan vuosittain Julkinen talous EMUssa -kertomuksessa

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä