Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσια οικονομικά και μακροοικονομική ανάπτυξη

Τα δημόσια οικονομικά επηρεάζουν την πραγματική οικονομία με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν σε τρεις βασικούς τρόπους μέσω των οποίων τα δημόσια οικονομικά μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση

Σώρευση συντελεστών παραγωγής

 
Οι κυβερνήσεις συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και την απασχόληση προωθώντας τη σώρευση των συντελεστών παραγωγής μέσω επενδύσεων

  • σε υλικό κεφάλαιο (υποδομές),
  • σε ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση και κατάρτιση),
  • σε γνώσεις (έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία) και
  • σε μικρότερο βαθμό, σε κοινωνικές υπηρεσίες.Οι επενδύσεις αυτές έχουν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα στο παραγωγικό και αναπτυξιακό δυναμικό. Όμως, αν οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται με την αύξηση της στρεβλωτικής φορολογίας ή αν προκαλούν την αύξηση των ελλειμμάτων και συνεπώς του δημοσίου χρέους, μπορούν να οδηγήσουν σε συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Παροχή κατάλληλων κινήτρων μέσω φορολογικών συστημάτων και συστημάτων παροχών

 
Τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα παροχών, αφού επηρεάζουν τις αποφάσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά την εργασία, τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, επιδρούν στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Τα συστήματα πρόνοιας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διόρθωση των δυσλειτουργιών της αγοράς και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Η αποτελεσματική κοινωνική προστασία μπορεί να θεωρηθεί ως "παραγωγικός" συντελεστής. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα παροχών συντελούν όντως σε αύξηση των ποσοστών συμμετοχής και απασχόλησης..


Ένα σταθερό μακροοικονομικό κλίμα


Τα υγιή δημόσια οικονομικά συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα και στηρίζουν τη νομισματική πολιτική με τη διατήρηση σταθερών τιμών και χαμηλών επιτοκίων. Και οι δύο αυτοί παράγοντες συντελούν στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των αποταμιεύσεων. Τα υγιή δημόσια οικονομικά, χάρη στη μείωση του δημόσιου χρέους και, κατά συνέπεια, της επιβάρυνσης από τόκους, δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μείωση της στρεβλωτικής φορολογίας και / ή την αύξηση των παραγωγικών δημοσίων δαπανών. Τέλος, τα υγιή δημόσια οικονομικά προωθούν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη και την απασχόληση, βοηθώντας τις διάφορες χώρες να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές πιέσεις για αύξηση των δημοσίων δαπανών, κυρίως για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Οι εξελίξεις των δημοσίων οικονομικών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των εξελίξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ, αποτελούν αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης και ανάλυσης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δημοσιεύονται κάθε χρόνο στην έκθεση με τίτλο "Δημόσια Οικονομικά στην ΟΝΕ".

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου