Sti

De offentlige finanser og den makroøkonomiske udvikling

De offentlige finansers betydning for realøkonomien er et omfattende og komplekst spørgsmål. Der er dog bred enighed om, at de offentlige finanser kan forbedre den potentielle vækst og beskæftigelse ad tre vigtige kanaler.

Kumulering af produktionsfaktorerne


Regeringerne bidrager direkte til vækst og beskæftigelse ved at øge kumuleringen af produktionsfaktorer gennem investeringer i fysisk kapital (infrastruktur), menneskelig kapital (uddannelse), videnkapital (forskning og udvikling samt innovation),og i mindre udstrækning sociale udgifter.
Det har gunstige virkninger for produktions- og vækstpotentialet på lang sigt. Hvis de offentlige investeringer imidlertid finansieres gennem forvridende skatter, eller hvis de øger det offentlige underskud og dermed den offentlige gæld, kan de fortrænge private investeringer.

Passende incitamenter gennem skattesystemet og socialsikringsordningerne

 
Skattesystemet og socialsikringsordningerne påvirker realøkonomien ved at øve indflydelse på borgernes og virksomhedernes beslutninger om arbejde, opsparing og investering. Socialsikringsordninger kan have stor betydning for udbedring af markedssvigt og for den sociale samhørighed. Derigennem kan de bidrage til vækst og beskæftigelse. En effektiv socialsikring kan betragtes som en "produktionsfaktor". Det er dog nødvendigt at sikre, at skattereglerne og socialsikringsordningerne fremmer en højere erhvervsfrekvens og beskæftigelse.

Et stabilt makroøkonomisk klima

 
Sunde offentlige finanser er med til at skabe makroøkonomisk stabilitet og støtter pengepolitikken ved at opretholde stabile priser med lave rentesatser. Begge virkninger er befordrende for private investeringer og opsparing. Ved at mindske den offentlige gæld og dermed lette rentebyrden åbner sunde offentlige finanser mulighed for at nedsætte forvridende skatter og/eller øge de produktive offentlige udgifter. Endelig vil sunde offentlige finanser også skabe øget vækst og beskæftigelse på lang sigt ved at hjælpe landene med at modstå det betydelige pres om at øge de offentlige udgifter, især til pensioner og sundhed i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Udviklingen i de offentlige finanser i EU, herunder i EU's finanstilsyn, følges og analyseres regelmæssigt af GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender. Resultaterne af analysen offentliggøres hvert år i rapporten om de offentlige finanser i ØMU.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst