Навигационна пътека

Публични финанси и макроикономическо развитие

Въздействието на публичните финанси върху реалната икономика е многостранно и комплексно. Въпреки това съществува общо съгласие за трите основни начина, по които публичните финанси могат да увеличат потенциалния растеж и заетост.

Акумулиране на продуктивни фактори


Правителствата допринасят пряко за растежа и заетостта чрез увеличаване на акумулирането на фактори, като инвестират във физически (инфраструктура) и, човешки (образование и обучение) капитал, в капитал за знания (изследвания и разработки и иновации), както и, в социални разходи в по-малка степен. Това има благоприятен ефект върху дългосрочните резултати и потенциал за растеж. Ако обаче по-големите публични инвестиции се финансират чрез повишаване на деформиращи системата данъци или чрез натрупване на дефицит, а оттам и на публичен дълг, те могат да изтласкат частните инвестиции от пазара.

Осигуряване на правилни стимули чрез системите на данъци и обезщетения

 
Социално-осигурителните и данъчните системи влияят върху икономиката чрез въздействието си върху решенията на хората и предприятията по отношение на работата, спестяванията и инвестициите. Системите за социално благополучие играят важна роля в коригирането на недостатъците на пазара и осигуряването на социално сближаване и по този начин допринасят за растежа и заетостта. Ефективната социална защита може да се разглежда като „продуктивен“ фактор. Необходимо е обаче да се гарантира, че системите на данъци и обезщетения водят до по-високи проценти на участие и заетост.

Осигуряване на стабилен макроикономически климат

 
Стабилните публични финанси допринасят за макроикономическа стабилност и подпомагат паричната политика в поддържането на стабилни цени при ниски лихвени проценти. Ефектът и от двете води до частни инвестиции и спестявания. Намалявайки публичния дълг, а оттам и лихвената тежест, стабилните публични финанси създават възможности за намаляване на деформиращите системата данъци и/или за увеличени продуктивни публични разходи. Не на последно място те увеличават растежа и заетостта в дългосрочен план, като помагат на страните да се справят със значителния натиск за по-големи публични разходи, и особено за пенсии и здравни грижи, в резултат на застаряването на населението.

ГД „Икономически и финансови въпроси“ редовно наблюдава и анализира еволюцията на публичните финанси в ЕС, включително промените в рамката за данъчен надзор на ЕС. Резултатите от анализа се публикуват всяка година в доклада „Публични финанси в ИПС“.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта