Навигационна пътека

Публични финанси в ЕС

Стабилните публични финанси допринасят за макроикономическа стабилност и подпомагат паричната политика в поддържането на стабилни цени при ниски лихвени проценти. Ефектът и от двете води до частни инвестиции и спестявания. Намалявайки публичния дълг и лихвената тежест, стабилните публични финанси създават възможности за намаляване на деформиращите системата данъци и за увеличаване на продуктивните публични разходи.

 • Поддържане на стабилни публични финанси

Икономическата и финансова криза засегна тежко отслабените публични финанси в страните от ЕС. Положените през последните години значителни усилия и подобрените икономически перспективи дават резултат и страните членки успяха да намалят дефицитите и да стабилизират равнищата на дълга.

Важно е правителствата да осигурят дългосрочен контрол на дефицита и равнищата на дълга.

Положението в момента:

 • През 2016 г. и 2017 г. икономическата активност ще нараства във всички страни от ЕС, като през 2017 г. се очаква в повечето от тях това да става с ускорени темпове
 • прогнозите са, че БВП на ЕС ще нарасне с 2,0 % през 2016 г. и с 2,1 % през 2017 г. в сравнение с 1,9 % през 2015 г.
 • съотношението дефицит/БВП за ЕС като цяло се очаква да спадне до 1,6 % през 2017 г. спрямо прогнозираното за тази година равнище от 2,5 %; за еврозоната се очаква това съотношение да се понижи до 1,5 %
 • съотношението публичен дълг/БВП в ЕС се очаква да спадне до 85,8 % през 2017 г. спрямо очакваните през тази година 87,8 %, докато в еврозоната това съотношение се очаква да се понижи спрямо пиковото си равнище от 94,5 % през 2014 г. и да достигне 91,3 % през 2017 г.

Повече по темата: Есенна европейска икономическа прогноза

Много важно е също така качеството на публичните финанси. Особено внимание следва да се обърне на:

 • Как се планира и реализира на практика данъчното облагане, за да бъде по-ефективно
 • Накъде се насочват разходите и как се определят приоритетите за продуктивни инвестиции в управлението
 • Подобряване на фискалното управление на страните, за да се даде възможност за водещи до по-силен растеж политики. База данни предоставя подробни данни за фискалното управление на страните от ЕС

Фискалната политика трябва да има за цел постигането на адекватен баланс между овладяването на рекордно високите равнища на дълга и подкрепата за икономическия растеж. Страните от ЕС координират своите икономически политики чрез европейския семестър.

 

Публични финанси в Икономическия и паричен съюз

Устойчиви публични финанси

Устойчивите публични финанси и по-малката дългова тежест са важни, за да се гарантира, че страните членки имат достатъчно фискално пространство за справяне с неблагоприятни макроикономически ситуации. Те са необходими също така за справяне с публичните разходи, свързани със застаряването на населението. Идентифицирането на предизвикателствата за фискалната стабилност и техните причини дава възможност да бъде подкрепено изготвянето на подходящи политически ответни мерки. 

След като през 2014 г. достигна равнище от почти 89 %, съотношението публичен дълг към БВП на ЕС започна да спада през 2015 г. Очаква се тази низходяща тенденция да продължи до 2024 г., когато то ще достигне 79,5 % и ще се стабилизира около това равнище до 2026 г. Съотношението публичен дълг/БВП се различава значително в различните страни от ЕС, като в някои от тях се очаква то да остане високо.

От друга страна, дългосрочните предвиждания за свързаните със застаряването на населението публични разходи сочат, че то е предизвикателство за публичните финанси в ЕС. Свързаните със застаряването на населението разходи ще се увеличат с почти 1,5 % от БВП до 2060 г. (1,3 % за ЕС; 1,4 % за еврозоната), предимно поради нарастващите разходи за здравно обслужване и за дългосрочни грижи.

Публични финанси в Икономическия и паричен съюз

Повече за устойчивите публични разходи

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат 
 • Намаляване на шрифта 
 • Увеличаване на шрифта