Navigačný riadok

Integrovanie finančných trhov EÚ

Správna integrácia finančných trhov v rámci EÚ je dôležitá, pretože vďaka nej je možné efektívnejšie využitie a tok investičného kapitálu, a teda aj vyššia konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ.

Analýza vývoja finančného sektora vykonávaná v rámci Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) je zameraná najmä na dve oblasti: makrofinančné podmienky a napredovanie v oblasti integrácie finančného trhu.

Makrofinančné podmienky

Analýza trendov na finančnom trhu a makrofinančného prostredia sa zahŕňa do hospodárskych prognóz GR ECFIN a hodnotenia rizík finančnej stability v rámci európskeho hospodárstva.

Integrácia finančného trhu

Práca na finančnej integrácii súvisí s hodnotením štrukturálnych reforiem, všeobecnými usmerneniami pre hospodársku politiku v rámci Lisabonskej stratégie a pripravenosťou na prijatie eura v konvergenčných správach členských štátov, ktoré sa pripravujú na prijatie do eurozóny.

Okrem toho GR ECFIN spolupracuje s ďalšími útvarmi Komisie, ako napríklad s Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh (GR MARKT) a s Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž (GR COMP). GR ECFIN prispieva svojou odbornosťou k analytickej práci vzťahujúcej sa na integračný proces, napríklad na vyhodnotenie hospodárskych prínosov alebo na posúdenie miery integrácie. Generálne riaditeľstvo ECFIN ďalej prispieva nasledovne:

  • sleduje napredovanie pri presadzovaní akčného plánu finančných služieb EÚ (FSAP), integrácie finančného trhu, riadenia spoločností a dialógu medzi EÚ a USA v oblasti regulácie finančných trhov;
  • je zapojené do činnosti podvýboru Hospodárskeho a finančného výboru (EFC) pre dlhopisové a zmenkové trhy vlád EÚ, ktorý spája zástupcov členských štátov z ministerstiev financií a agentúr pre správu dlhov. GR ECFIN od roku 1999 vypracúva mesačné a štvrťročné správy o vývoji dlhopisových trhov denominovaných v eurách. Tieto správy poskytujú Generálnemu riaditeľstvu pre hospodárske a finančné záležitosti, ostatným útvarom Komisie a širšej verejnosti pravidelný prehľad o vývoji vznikajúceho integrovaného dlhopisového trhu v Európe;
  • je tiež členom v Giovanniho skupine – výbore odborníkov zo súkromného sektora pod predsedníctvom Alberta Giovanniniho, ktorý poskytuje poradenstvo Európskej komisii v otázkach finančného trhu, ako napríklad zúčtovanie a vyrovnanie.