Kruimelpad

De integratie van de financiële markten van de EU

Goed geïntegreerde financiële markten zijn vitaal voor een efficiënt gebruik en verkeer van investeringskapitaal en zijn dus belangrijk voor de concurrentiekracht van de economie van de EU.

Het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) volgt de ontwikkelingen in de financiële sector in het bijzonder wat betreft de macrofinanciële omstandigheden en de vooruitgang bij de integratie van de financiële markten.


Macrofinanciële omstandigheden


De trends op de financiële markten en het macrofinanciële klimaat analyseren is nuttig voor DG ECFIN's economische prognoses en de beoordeling van de risico's voor de financiële stabiliteit van de Europese economie.


Integratie van de financiële markten


Voor de verdere financiële integratie wordt veel belang gehecht aan de beoordeling van de structurele hervormingen, de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in het kader van de Lissabon-strategie en de mate waarin de lidstaten die tot de eurozone willen toetreden daar volgens de convergentieverslagen klaar voor zijn.

DG ECFIN werkt ook samen met andere Commissiediensten zoals de directoraten-generaal Interne markt (DG MARKT) en Concurrentie (DG COMP). De deskundigheid van DG ECFIN komt ook van pas bij analyses in verband met het integratieproces, bijvoorbeeld bij het bepalen van economische voordelen of de mate van integratie. De rol van DG ECFIN omvat verder ook:

  • de vooruitgang volgen op het gebied van het "Actieplan Financiële Diensten" van de EU, corporate governance en de dialoog tussen de EU en de VS over de regulering van de financiële markten;
  • meewerken aan het EFC-subcomité voor de EU-markten voor staatsobligaties, waarin vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en van de instanties voor schuldbeheer van de lidstaten zitten hebben. DG ECFIN stelt sinds 1999 maandelijkse en kwartaalrapporten op over de evolutie van de markt voor euro-obligaties. Deze rapporten geven DG ECFIN, de andere commissiediensten en een ruimer publiek inzicht in de vorderingen bij de integratie van de Europese obligatiemarkten;
  • deelnemen aan de groep-Giovannini, een comité van deskundigen uit de particuliere sector, voorgezeten door Alberto Giovannini, dat de Europese Commissie advies geeft over financiële marktvraagstukken zoals verrekening en afwikkeling.