Navigācijas ceļš

ES finanšu tirgu integrācija

Ir svarīgi, lai ES finanšu tirgi būtu pienācīgi integrēti, jo tiem ir būtiska nozīme investīciju kapitāla izmantošanas un plūsmas efektivitātes uzlabošanā un līdz ar to arī ES ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanā.

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN) veiktajā finanšu nozares notikumu analīzē uzmanība ir pievērsta galvenokārt divām jomām: makrofinansiālajiem apstākļiem un finanšu tirgu integrācijā panāktajam progresam.


Makrofinansiālie apstākļi


Finanšu tirgu tendenču un makrofinansiālās vides analīzē dati ir ņemti no ECFIN ģenerāldirektorāta ekonomikas prognozēm un Eiropas ekonomikas finanšu stabilitātes risku novērtējuma.


Finanšu tirgu integrācija


Finanšu integrācija ir saistīta ar strukturālo reformu novērtējumu, Lisabonas stratēģijas vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm un konverģences ziņojumos norādīto gatavību ieviest eiro dalībvalstīs, kas gatavojas pievienoties eiro zonai.

ECFIN ģenerāldirektorāts sadarbojas ar citiem Komisijas dienestiem, piemēram, Iekšējā tirgus ģenerāldirektorātu (MARKT) un Konkurences ģenerāldirektorātu (COMP). ECFIN ģenerāldirektorāts ar savu speciālistu īpašajām zināšanām, piemēram, ekonomisko ieguvumu novērtēšanā vai integrācijas pakāpes mērīšanā, palīdz veikt analītisko darbu, kas saistīts ar integrācijas procesu. ECFIN ģenerāldirektorāts sniedz arī šādu ieguldījumu:

  • seko progresam, kāds panākts ES Rīcības plānā finanšu pakalpojumu sniegšanai (FSAP), finanšu tirgu integrācijā, korporatīvajā pārvaldībā un ES un ASV dialogā par finanšu tirgu reglamentāciju;
  • piedalās Ekonomikas un finanšu komitejas ES Valsts obligāciju un parādzīmju tirgu apakškomitejas darbā, kurā pulcējas dalībvalstu finanšu ministriju un parādu pārvaldības iestāžu pārstāvji. Kopš 1999. gada ECFIN ģenerāldirektorāts sagatavo ikmēneša un ceturkšņa ziņojumus par aktualitātēm eiro denominēto obligāciju tirgū. Šie ziņojumi ļauj ECFIN ģenerāldirektorātam, citiem Komisijas dienestiem un plašākai sabiedrībai regulāri uzzināt par Eiropas obligāciju tirgu integrāciju;
  • piedalās arī Džovanīni grupas darbā – komitejā, kurā ir privātā sektora eksperti Alberto Džovanīni vadībā un kura konsultē Eiropas Komisiju finanšu tirgu jautājumos, piemēram, par mijieskaitu un norēķiniem.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu