Navigointipolku

EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen

EU:n rahoitusmarkkinoiden riittävä yhdentyminen on tärkeää, koska se on välttämätön edellytys sijoituspääoman käytön ja sijoituspääomavirtojen tehostamiselle ja sen myötä EU:n talouden kilpailukyvylle.

Rahoitusalan kehityksestä talouden ja rahoituksen pääosastossa laadittu analyysi keskittyy pääasiassa kahteen alaan: makrotaloudelliset olosuhteet ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymiskehitys.


Makrotaloudelliset olosuhteet


Rahoitusmarkkinoiden kehityssuuntauksia ja makrotaloudellista toimintaympäristöä koskevia analyysejä hyödynnetään talouden ja rahoituksen pääosaston talousennusteissa ja Euroopan rahoitusalan vakauteen kohdistuvien uhkien arvioinnissa.


Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen


Rahoituksellisen yhdentymisen käsittelyn yhteydessä esitetään arvioinnit, jotka koskevat rakenneuudistuksia, Lissabonin strategiaan liittyviä talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä euroalueeseen liittymistä valmistelevien jäsenvaltioiden lähentymiskertomuksissa kuvattua valmiutta euron käyttöönottoon.

Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto tekee yhteistyötä muiden komission pääosastojen, kuten sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston sekä kilpailun pääosaston kanssa. Se käyttää asiantuntemustaan yhdentymisprosessia koskevassa analysoinnissa, esimerkiksi taloudellisten etujen luokittelussa tai yhdentymisen mittaamisessa. Muita talouden ja rahoituksen pääosaston toimia tällä alalla ovat muun muassa seuraavat:

  • Talouden ja rahoituksen pääosasto seuraa EU:n rahoituspalveluiden toimintasuunnitelma (FSAP), rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen ja yritysten hallinnoinnin kehitystä sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä rahoitusmarkkinoiden sääntelystä käytävää vuoropuhelua.
  • Talouden ja rahoituksen pääosasto kuuluu talous- ja rahoituskomitean alaiseen valtion joukkovelkakirjalainoja ja obligaatioita käsittelevään työryhmään, jossa kokoontuu jäsenvaltioiden edustajia valtiovarainministeriöistä sekä velanhoitoon keskittyvistä virastoista. Talouden ja rahoituksen pääosasto on laatinut vuodesta 1999 alkaen kuukausi- ja neljännesvuosikertomuksia eurolainamarkkinoiden kehityksestä. Näissä kertomuksissa annetaan talouden ja rahoituksen pääosastolle, muille komission yksiköille ja suurelle yleisölle säännöllisiä katsauksia kehittyvien yhdentyneiden joukkolainamarkkinoiden edistymiseen Euroopassa.
  • Talouden ja rahoituksen pääosasto osallistuu myös Giovannini-ryhmään eli yksityisen sektorin asiantuntijoista koostuvaan komiteaan, jonka puheenjohtajana on Alberto Giovannini ja joka neuvoo Euroopan komissiota rahoitusmarkkinakysymyksissä, kuten selvitys- ja toimitusjärjestelmää koskevissa kysymyksissä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä