Navigatsioonitee

ELi finantsturgude lõimimine

ELi finantsturgude nõuetekohane lõimimine on oluline, sest kõnealused turud on väga olulised investeerimiskapitali tõhusama kasutamise ja suunamise ning seega ka ELi majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmise seisukohalt.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraadis koostatav finantssektori suundumuste analüüs keskendub peamiselt kahele valdkonnale: makrofinantstingimused ja finantsturgude lõimimisel tehtud edusammud.


Makrofinantstingimused


Finantsturgude suundumuste ja makrofinantstingimuste analüüsi kasutatakse majanduse ja rahanduse peadirektoraadi majandusprognoosides ja Euroopa majanduse finantsstabiilsust ähvardava ohu hindamisel.


Finantsturgude lõimimine


Finantsturgude lõimimine on seotud struktuurireformide hindamise, Lissaboni strateegiaga seotud majanduspoliitika üldsuuniste ja euro kasutuselevõtuks valmisolekuga, mida kirjeldatakse euroalaga liitumiseks valmistuvate liikmesriikide kohta koostatud lähenemisaruannetes.

Lisaks teeb majanduse ja rahanduse peadirektoraat koostööd teiste komisjoni struktuuriüksustega, nagu siseturu peadirektoraat ja konkurentsi peadirektoraat. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat kasutab oma teadmisi lõimimisprotsessi analüüsimisel, näiteks majandusliku kasu hindamisel ja lõimimise mõõtmisel. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat tegeleb ka järgmisega:

  • majanduse ja rahanduse peadirektoraat jälgib ELi finantsteenuste tegevuskava (FSAP) täitmist, finantsturgude lõimimist, ettevõtete juhtimist ja arutelu ELi ja USA finantsturgude reguleerimise üle;
  • majanduse ja rahanduse peadirektoraat osaleb majandus- ja rahanduskomitee (EFC) ELi riigivõlakirjade ja -vekslite turgude allkomitees, kuhu kuuluvad liikmesriikide rahandusministeeriumide ja võlahaldusasutuste esindajad. Alates 1999. aastast koostab majanduse ja rahanduse peadirektoraat kuu- ja kvartaliaruandeid eurodes vääringustatud võlakirjade turgude suundumuste kohta. Kõnealused aruanded annavad majanduse ja rahanduse peadirektoraadile, teistele komisjoni struktuuriüksustele ja laiemale üldsusele regulaarset teavet Euroopas tekkivatel lõimitud võlakirjaturgudel toimuvate suundumuste kohta;
  • majanduse ja rahanduse peadirektoraat osaleb ka Giovannini töörühmas, mis on erasektori ekspertide komitee, mille esimees on Alberto Giovannini ja mis annab Euroopa Komisjonile nõu finantsturgudega seotud küsimustes, nagu kliiring ja arveldused.