Διαδρομή πλοήγησης

Ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότερη χρήση και ροή επενδυτικών κεφαλαίων και, κατά συνέπεια, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ

Η ανάλυση των εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού τομέα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τομείς: στις μακροοικονομικές συνθήκες και στην πρόοδο της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών.


Μακροοικονομικές συνθήκες


Οι οικονομικές προβλέψεις της ΓΔ ECFIN και η αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας βασίζονται στην ανάλυση των τάσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών και του μακροοικονομικού κλίματος.


Ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών


Οι μελέτες για τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση αφορούν την αξιολόγηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας και την εκτίμηση του βαθμού ετοιμότητας για την υιοθέτηση του ευρώ, όπως αναφέρεται στις εκθέσεις σύγκλισης των κρατών μελών που προετοιμάζονται να ενταχθούν στην ευρωζώνη.

Επιπλέον, η ΓΔ ECFIN συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως οι Γενικές Διευθύνσεις για την Εσωτερική Αγορά (ΓΔ MARKT) και τον Ανταγωνισμό (ΓΔ COMP). Η ΓΔ ECFIN συμβάλλει με την εμπειρογνωμοσύνη της στις αναλύσεις που αφορούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης, π.χ. για την εκτίμηση των οικονομικών οφελών ή τη μέτρηση του βαθμού ολοκλήρωσης. Η συμβολή της ΓΔ ECFIN συνίσταται επίσης στα εξής:
  • παρακολουθεί την πρόοδο του προγράμματος δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες(ΠΔΧΥ) της ΕΕ, της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, της εταιρικής διακυβέρνησης και του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για το ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών.
  • συμμετέχει στην υποεπιτροπή της Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (ΟΧΕ), αρμόδιας για τις αγορές κρατικών ομολόγων και χρεογράφων της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και των υπηρεσιών Διαχείρισης του Χρέους. Από το 1999, η ΓΔ ECFIN εκδίδει μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις για τις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων σε ευρώ, οι οποίες παρέχουν τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της αναδυόμενης ολοκληρωμένης αγοράς ομολόγων στην Ευρώπη τόσο στη ΓΔ ECFIN και σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, όσο και στο ευρύ κοινό.
  • συμμετέχει επίσης στην ομάδα Giovannini, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα υπό την προεδρία του Alberto Giovannini, η οποία παρέχει στην Επιτροπή συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με διάφορα θέματα των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως οι εκκαθαρίσεις και οι διακανονισμοί.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου