Sti

Integration af finansmarkederne i EU

Velintegrerede finansmarkeder i EU er vigtige, fordi de er afgørende for en mere effektiv udnyttelse af investeringskapitalen og for dens bevægelighed, og dermed for den europæiske økonomis konkurrenceevne.

Den analyse af udviklingen i den finansielle sektor, som GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN) foretager, fokuserer navnlig på to områder: de makrofinansielle vilkår og udviklingen i integrationen af finansmarkederne.

De makrofinansielle vilkår

En analyse af tendenser på finansmarkederne og de makrofinansielle forhold indgår i GD ECFIN's økonomiske prognoser og vurderingen af de finansielle stabilitetsrisici i den europæiske økonomi.

Integration af finansmarkederne

Arbejdet med den finansielle integration omfatter vurdering af strukturreformer, de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik som led i Lissabon-strategien, og hvorvidt de medlemslande, som vil slutte sig til euroområdet, er klar til at indføre euroen i henhold til konvergensberetningerne.

GD ECFIN arbejder desuden sammen med andre af Kommissionens afdelinger, f.eks. GD for det Indre Marked (GD MARKT) og Generaldirektoratet for Konkurrence (GD COMP). GD ECFIN bidrager med sin ekspertise til det analytiske arbejde som led i integrationen, f.eks. til vurdering af de økonomiske fordele, eller hvordan man måler integration. Desuden bidrager GD ECFIN på følgende måder:

  • GD ECFIN følger udviklingen i EU’s handlingsplan for finansielle tjenesteydelser, integrationen af finansmarkederne, corporate governance og dialogen mellem EU og USA om regulering af finansmarkederne.
  • GD ECFIN deltager i EØSU's underudvalg for EU-markederne for statsobligationer og statsgældsbeviser, der består af repræsentanter for medlemslandenes finansministerier og de ansvarlige for gældsforvaltningen. Siden 1999 har GD ECFIN udarbejdet månedlige og kvartalsvise rapporter om udviklingen på markedet for euroobligationer. Disse rapporter giver GD ECFIN, andre af Kommissionens afdelinger og den bredere befolkning mulighed for regelmæssigt at følge udviklingen på det spirende integrerede marked for obligationer i Europa.
  • GD ECFIN deltager også i Giovannini-gruppen – et udvalg bestående af eksperter fra den private sektor. Under ledelse af Alberto Giovannini rådgiver dette udvalg Europa-Kommissionen om spørgsmål vedrørende finansmarkederne, som f.eks. clearing og afvikling.