Навигационна пътека

Интегриране на европейските финансови пазари

Правилно интегрираните финансови пазари в ЕС са жизненоважни за по-ефективното използване и обмен на инвестиционен капитал, а оттам и за конкурентоспособността на икономиката на ЕС.

Анализът на развитието на финансовите сектори, извършван в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECFIN), е съсредоточен предимно върху две области: макрофинансовите условия и напредъка в интеграцията на финансовия пазар.

Макрофинансови условия

Анализът на тенденциите на финансовите пазари и макрофинансовата среда се включва в икономическите прогнози на дирекцията и в оценката на рисковете за финансовата стабилност на европейската икономика.

Интеграция на финансовите пазари

Работата по финансовата интеграция е свързана с оценката на структурните реформи, с Общите насоки за икономическата политика, свързани с Лисабонската стратегия и с готовността за въвеждане на еврото в докладите за конвергенция за държавите-членки, които се готвят да се присъединят към еврозоната.

Освен това, генералната дирекция си сътрудничи с други отдели на Комисията като например с Генерална дирекция „Вътрешен пазар“ (ГД MARKT) и „Конкуренция“ (ГД COMP). ГД ECFIN допринася с експертния си опит за аналитичната работа във връзка с интеграционния процес, като например за определяне на икономическите ползи или за измерване на интеграцията. ГД ECFIN допринася и по следните начини:

  • Дирекцията следи напредъка по Плана за действие на финансовите служби на ЕС (FSAP), интеграцията на финансовите пазари, корпоративното управление и регулаторния диалог за финансовите пазари на ЕС и САЩ;
  • Дирекцията участва в подкомисията на ИФК за пазарите на ЕС за държавни ценни книжа, която обединява представители на държавите-членки от министерствата на финансите и агенциите за управление на дълга. От 1999 г. насам ГД ECFIN изработва ежемесечни и тримесечни доклади за развитието на деноминирания в евро пазар на ценни книжа. Тези доклади предоставят на дирекцията, на други отдели на Комисията и на обществеността редовна информация за напредъка на възникващия интегриран пазар на ценни книжа в Европа;
  • Дирекцията участва също така в групата „Джовани“ – комитет от експерти от частния сектор под председателството на Алберто Джовани, който съветва Европейската комисия по въпроси на финансовите пазари като клиринг и сетълмент.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта