Navigačný riadok

Hospodárska situácia v EÚ

Hospodárska politika sa zameriava na vytváranie stabilného rastu a pracovných miest v EÚ. Rieši krátkodobé a dlhodobé výzvy v oblastiach, ako sú verejné financie, makroekonomické nerovnováhy a konkurencieschopnosť, ako aj dôsledky dlhodobých trendov (napr. starnutia obyvateľstva a globalizácie).

Európsky semester na rok 2016 sa začal v novembri minulého roka ročným prieskumom rastu. Komisia potvrdila hospodárske a sociálne priority ročného prieskumu rastu na rok 2015. Priority na rok 2016 sú aktualizáciou týchto priorít a zohľadňujú dosiahnutý pokrok a nové vznikajúce výzvy: opätovné naštartovanie investícií, uskutočňovanie štrukturálnych reforiem a zodpovedný prístup k verejným financiám.

Eurozóna a odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2016

Komisia spolu s ročným prieskumom rastu 2016 vydala takisto odporúčanie týkajúce sa hospodárskych politík eurozóny ako celku, aby v rámci eurozóny lepšie prepojila spoločné výzvy s jednotlivými vnútroštátnymi aspektmi cyklu správy hospodárskych záležitostí európskeho semestra. Oproti predchádzajúcim cyklom európskeho semestra, keď bolo takéto odporúčanie vydávané neskôr, išlo o dôležitú zmenu. Odporúčanie pre eurozónu je zamerané na kľúčové problémy správneho fungovania eurozóny a obsahuje usmernenia pre konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

Vo 2016 Komisia uverejnila niekoľko správ o krajinách, v ktorých sa analyzujú hospodárske politiky členských štátov a ktoré sú zhrnuté v oznámenípdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu . Správy zahŕňajú hĺbkové preskúmania makroekonomických nerovnováh a hodnotia pokrok členských štátov pri vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku 2015.

Ako ďalší krok pred letom Komisia uverejní odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2016 pre každý členský štát.

Ďalšie informácie:

 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo