Ścieżka nawigacji

Sytuacja gospodarcza UE

Polityka gospodarcza jest nastawiona na tworzenie stałego wzrostu i nowych miejsc pracy w UE. Odnosi się ona zarówno do natychmiastowych, jak i długofalowych wyzwań w takich dziedzinach jak finanse publiczne, zaburzenia równowagi makroekonomicznej i konkurencyjność, a także do skutków tendencji długookresowych, takich jak starzenie się społeczeństwa i globalizacja.

Europejski semestr 2015 zapoczątkowano w listopadzie 2014 r. roczną analizą wzrostu gospodarczego, w której przedstawiono nową strategię Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, opartą na trzech filarach, którymi są pobudzanie inwestycji, przyspieszenie reform strukturalnych oraz przeprowadzenie odpowiedzialnej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu.

Zalecenia dla poszczególnych krajów

W maju 2015 r. Komisja opublikowała zalecenia dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz ogólny komunikatpdf(191 kB) Wybierz wersję językową tego linka  poświęcony temu, jak przywrócić wzrost gospodarczy i sprawić, by był trwały, oraz jak wdrażać zasady europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Podstawą dla tych zaleceń są:

  1. sprawozdania krajowe przedstawione w lutym (zob. tabela poniżej),
  2. szczegółowa ocena planów utrzymania finansów publicznych każdego kraju w odpowiedniej kondycji (programy stabilności i konwergencji) oraz środków na rzecz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy (krajowe programy reform),
  3. wyniki dialogu z państwami członkowskimi i innymi ważnymi podmiotami.

W lutym 2015 r. Komisja opublikowała szereg sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów, w których przedstawia analizę krajowych polityk gospodarczych następnie streszczoną w komunikacie. W sprawozdaniach zawarto pogłębione analizy zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 16 państwach.

Sprawozdania opublikowane 26 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje:

 

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst