Ścieżka nawigacji

Sytuacja gospodarcza UE

Polityka gospodarcza jest nastawiona na tworzenie stałego wzrostu i nowych miejsc pracy w UE. Odnosi się ona zarówno do natychmiastowych, jak i długofalowych wyzwań w takich dziedzinach jak finanse publiczne, zaburzenia równowagi makroekonomicznej i konkurencyjność, a także do skutków tendencji długookresowych, takich jak starzenie się społeczeństwa i globalizacja.

Europejski semestr na rok 2016 zapoczątkowano w listopadzie 2015 r. roczną analizą wzrostu gospodarczego. Komisja uznała, że priorytety gospodarcze i społeczne określone w rocznej analizie wzrostu gospodarczego z 2015 r. nadal będą obowiązywać. Priorytety na 2016 r. stanowią ich aktualizację, która uwzględnia dotychczasowe postępy oraz nowe wyzwania związane z ożywieniem inwestycji, reformami strukturalnymi i odpowiedzialnymi finansami publicznymi.

Strefa euro i zalecenia dla poszczególnych krajów na 2016 r.

W celu lepszego uwzględnienia wspólnych problemów, jakie pojawiają się w samej strefie euro, oraz mając na uwadze krajowy wymiar europejskiego semestru, Komisja oprócz rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016 r. wydała również zalecenie w sprawie polityki gospodarczej dla całej strefy euro. Była to istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi cykami semestru europejskiego, w przypadku których zalecenia dla strefy euro były wydawane później. W zaleceniu dla strefy euro skoncentrowano się na najważniejszych czynnikach dla prawidłowego funkcjonowania strefy euro oraz udzielono wskazówek w sprawie konkretnych działań.

W 2016 r. Komisja opublikowała szereg sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów, w których przedstawia analizę krajowych polityk gospodarczych następnie streszczoną w komunikaciepdf Wybierz wersję językową tego linka . W sprawozdaniach zawarto pogłębione analizy zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz oceny postępów państw członkowskich we wdrażaniu zaleceń na 2015 r.

W pierwszej polewie tego roku Komisja opublikuje zalecenia dla poszczególnych krajów na 2016 r.

Informacje dodatkowe:

 

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst