Navigācijas ceļš

ES ekonomikas stāvoklis

ES dalībvalstu ekonomiku, eiro zonas un ES locekļu perspektīvu raksturo regulāras makroekonomikas prognozes un valstu finanšu, konverģences stāvokļa un ES finanšu tirgu analīzes.

Ekonomikas politikas mērķis ir pastāvīga ES izaugsme un darbavietu skaita pieaugums. Tās mērķis ir stabilizēt ekonomiku īstermiņā, palielināt iespējamo izaugsmi vidējā termiņā, tomēr vienlaikus risināt dažādas ilgtermiņa grūtības, piemēram, sabiedrības novecošanu un globalizāciju.

Ekonomikas politiku ierosina un ievieš gan valstu, gan Eiropas līmenī. Ekonomikas politika galvenokārt ir valsts pienākums, pat ja Līgumā ir deklarēts, ka tā ir uzskatāma par „par vispārsvarīgu jautājumu” un jākoordinē Padomē. Grupa dalībvalstu ir vēl ciešāk saskaņojušas savu ekonomiku, pieņemot vienotu valūtu, kuru šobrīd lieto vairāk nekā puse ES iedzīvotāju.
Ekonomisko politiku koordinē, pārraugot notikumus katras dalībvalsts un ES ekonomikā, pamatojoties uz dažādajiem ziņojumiem, ko Komisijai sagatavo Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD). Šajā daudzpusīgajā uzraudzībā ietilpst arī pārbaude, kur izvērtē ekonomikas politiku atbilstību ES izaugsmes un nodarbinātības plānam, kas ietilpst tā dēvētajā Integrēto pamatnostādņu paketē.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu