Navigointipolku

EU:n taloudellinen tilanne

Julkista taloutta, lähentymiskehitystä ja EU:n rahoitusmarkkinoita koskevat säännölliset makrotaloudelliset ennusteet ja analyysit kuvaavat EU:n jäsenvaltioiden talouksien, euroalueen ja EU:n näkymiä.

EU:n talouspolitiikassa painotetaan vakaata kasvua ja työpaikkojen lisäämistä. Talouspolitiikan tavoitteina ovat talouden vakauttaminen lyhyellä aikavälillä ja potentiaalisen kasvun lisääminen keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi sen avulla on vastattava erilaisiin pitkän aikavälin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja globalisaatioon.

Talouspolitiikan linjauksia ehdotetaan ja pannaan täytäntöön sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Talouspolitiikka kuuluu ensisijaisesti kansallisen toimivallan alaan, vaikka EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että sitä on pidettävä ”yhteistä etua koskevana asiana” ja että jäsenvaltioiden on sovitettava talouspolitiikkansa yhteen neuvostossa. Joidenkin jäsenmaiden taloudet ovat yhdentyneet muita vahvemmin, kun niissä on otettu käyttöön yhteinen valuutta, jota käyttää nyt yli puolet EU:n kansalaisista.
Talouspolitiikan koordinoinnissa käytetään apuna kertomuksia, jotka talouden ja rahoituksen pääosasto laatii komission puolesta. Niiden perusteella seurataan kunkin jäsenvaltion ja EU:n talouskehitystä. Tämän monenvälisen valvonnan yhteydessä myös tutkitaan, onko talouspolitiikka niiden EU:n ohjeiden mukainen, jotka sisältyvät yhdennettyjen suuntaviivojen pakettiin (Integrated Guidelines Package).

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä