Navigatsioonitee

ELi majandusolukord

Euroopa Liidu majanduspoliitika eesmärk on tagada püsiv majanduskasv ja suurem tööhõive. Selle ülesande täitmiseks tegeletakse nii lühi- kui ka pikaajaliste probleemidega, mis on seotud riigi rahanduse, makromajandusliku tasakaalustamatuse ning konkurentsivõimega, aga ka selliste pikaajaliste suundumustega nagu elanikkonna vananemine ja üleilmastumine.

2016. aasta Euroopa poolaasta algas eelmise aasta novembris, kui avaldati iga-aastane majanduskasvu analüüs. Komisjon otsustas, et 2015. aasta majanduskasvu analüüsis esitatud majanduslikud ja sotsiaalsed prioriteedid kehtivad endiselt; 2016. aasta prioriteedid täiendavad neid vastavalt sellele, milliseid edusamme on tehtud ja millised probleemid on vahepeal tekkinud seoses eesmärgiga anda uut hoogu investeerimisele ning teostada struktuurireforme ja vastutustundlikku eelarvepoliitikat.

Euroala ja riigipõhised soovitused 2016

Selleks et paremini kooskõlastada euroalal esinevate ühiste probleemide lahendamist eri liikmesriikide olukorraga Euroopa poolaasta majandusjuhtimise tsükli raames, esitas komisjon koos 2016. aasta majanduskasvu analüüsiga soovituse euroala majanduspoliitika kohta tervikuna. See oli oluline muudatus võrreldes eelmiste Euroopa poolaasta tsüklitega, mil selline soovitus esitati hilisemas etapis. Euroala käsitlevas soovituses keskendutakse põhilistele aspektidele, mis on vajalikud euroala sujuvaks toimimiseks, ning tutvustatakse konkreetseid rakendatavaid meetmeid.

2016. avaldas komisjon rea riigipõhiseid aruandeid, milles analüüsitakse liikmesriikide majanduspoliitikat ning mille kokkuvõte on esitatud teatisespdf Valige lingiga seotud tõlked . Aruanded sisaldavad põhjalikku ülevaadet makromajandusliku tasakaalustamatuse kohta ning nendes antakse hinnang edusammudele, mida liikmesriigid on teinud 2015. aasta riigipõhiste soovituste rakendamisel.

Järgmise sammuna avaldab komisjon enne suve 2016. aasta riigipõhised soovitused iga liikmesriigi kohta.

Lisateave:

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem