Διαδρομή πλοήγησης

Η οικονομική κατάσταση της ΕΕ

Οι τακτικές μακροοικονομικές προβλέψεις και οι αναλύσεις των δημοσιονομικών οικονομικών, της σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών και της κατάστασης που επικρατεί στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές παρέχουν μια σφαιρική εικόνα της οικονομίας κάθε κράτους μέλους, της ευρωζώνης και της ΕΕ εν γένει

Η οικονομική πολιτική της ΕΕ έχει ως κύριο στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και τη δημιουργία περισσοτέρων θέσεων απασχόλησης. Αποσκοπεί όχι μόνο στη σταθεροποίηση της οικονομίας βραχυπρόθεσμα και στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού μεσοπρόθεσμα, αλλά και στην αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η παγκοσμιοποίηση.

Οι οικονομικές πολιτικές χαράσσονται και εφαρμόζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οικονομική πολιτική αποτελεί κυρίως εθνική αρμοδιότητα, παρόλο που η Συνθήκη ΕΚ ορίζει ότι πρέπει να θεωρείται "θέμα κοινού ενδιαφέροντος" και να συντονίζεται από το Συμβούλιο. Μια ομάδα κρατών μελών έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική ολοκλήρωση υιοθετώντας ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερο από το 50% των πολιτών της ΕΕ.

Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος καθώς και στο σύνολο της ΕΕ με βάση τις εκθέσεις που καταρτίζει η Γενική Διεύθυνση ECFIN για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λεγόμενη "πολυμερής επιτήρηση" περιλαμβάνει έλεγχο που διασφαλίζει ότι οι οικονομικές πολιτικές είναι συμβατές με το "χάρτη πορείας" για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ο οποίος περιέχεται στη δέσμη "ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών" της Επιτροπής για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου