Навигационна пътека

Икономическа ситуация в ЕС

Икономическата политика има за цел създаване на стабилен растеж и повече работни места в ЕС. Тя е насочена към непосредствени и дългосрочни предизвикателства в области като публични финанси, макроикономически дисбаланси и конкурентоспособност, както и последиците от дългосрочни тенденции, като застаряването на населението и глобализацията.

Европейският семестър за 2016 г. започна през ноември предходната година с годишния обзор на растежа. Според Комисията икономическите и социалните приоритети на годишния обзор на растежа за 2015 г. остават в сила; приоритетите за 2016 г. са актуализиран вариант на тези приоритети, като се отчита постигнатият напредък и появилите се нови предизвикателства.: подновяване на инвестициите, извършване на структурни реформи и отговорна бюджетна политика.

Специфични за всяка държава препоръки и препоръка за еврозоната като цяло за 2016 г.

За да се съчетаят по-добре общите предизвикателства в еврозоната с отделните национални измерения на цикъла на икономическо управление — европейския семестър, Комисията публикува заедно с годишния обзор на растежа и препоръка за икономическата политика на еврозоната като цяло. Това бе важна промяна в сравнение с предишните цикли на европейския семестър, когато такава препоръка се публикуваше по-късно. Препоръката за еврозоната е насочена към ключови за доброто функциониране на еврозоната въпроси и предоставя насоки относно конкретните действия, които трябва да бъдат извършени.

През 2016 г. Комисията публикува поредица доклади, в които се анализират икономическите политики на държавите членки, като те са обобщени в съобщениеpdf Избор на превод за предходната връзка . Докладите включват задълбочен преглед на макроикономическите дисбаланси, като в тях се оценява напредъкът на страните членки в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки от 2015 г.

Като следваща стъпка, преди лятото Комисията ще публикува специфичните за всяка страна препоръки за 2016 г.

За повече информация:

 

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта