Навигационна пътека

Икономическа ситуация в ЕС

Редовните макроикономически прогнози и анализи на публичните финанси, състоянието на конвергенцията и на финансовите пазари на ЕС описват перспективата за отделните икономики на държавите-членки на ЕС, еврозоната и ЕС.

Икономическата политика е насочена към устойчив растеж и повече работни места в ЕС. Целта е да се стабилизира икономиката в краткосрочен план и да се повиши потенциалният растеж в средносрочен план, както и да се намери отговор на дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и глобализацията.

Икономическите политики се предлагат и реализират както на национално, така и на европейско равнище. Разбира се, икономическата политика е преди всичко национална отговорност, въпреки че в Договора се заявява, че тя трябва да се разглежда като „въпрос от общ интерес“ и да се координира в рамките на Съвета. Някои държави-членки са интегрирали своите икономики още повече чрез въвеждането на единната валута, която сега се използва от повече от половината граждани на ЕС.
Координацията на икономическите политики се осъществява чрез наблюдение на икономическите промени във всяка държава-членка и в ЕС на базата на доклади на ГД „Икономически и финансови въпроси“ от името на Комисията. Този комплексен надзор включва и проверка на това дали икономическите политики съответстват на пътната карта на ЕС за растеж и заетост в така наречения „Пакет от интегрирани насоки“.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта