Навигационна пътека

Икономическа ситуация в ЕС

Икономическата политика има за цел създаване на стабилен растеж и повече работни места в ЕС. Тя е насочена към непосредствени и дългосрочни предизвикателства в области като публични финанси, макроикономически дисбаланси и конкурентоспособност, както и последиците от дългосрочни тенденции, като застаряването на населението и глобализацията.

Европейският семестър за 2015 г. започна през миналия ноември с годишния обзор на растежа, в който бяха очертани трите стълба на стратегията за растеж и заетост на новата Комисия — стимулиране на инвестициите, ускоряване на структурните реформи и извършване на отговорна, благоприятстваща растежа фискална консолидация.

Специфични за всяка държава препоръки

През май 2015 г. Комисията публикува специфичните за всяка държава препоръки заедно със съобщениеpdf(191 kB) Избор на превод за предходната връзка  за начините за укрепване и продължаване на възстановяването и за прилагането на новия рационализиран подход по отношение на европейския семестър. Препоръките се основават на:

  1. докладите за страните, представени през февруари (вж. таблицата по-долу);
  2. задълбочена оценка на плановете на всяка страна за стабилност на публичните финанси (програми за стабилност и конвергенция) и за мерки за стимулиране на заетостта и растежа;
  3. резултатите от диалога с държавите членки и други основни заинтересовани лица.

През февруари 2015 г. Комисията публикува поредица от доклади, в които се прави анализ на икономическите политики на държавите от ЕС. Докладите са обобщени в съобщение. Те включват задълбочен преглед на макроикономическите дисбаланси в 16 страни.

Докладите за страните бяха публикувани на 26 февруари 2015 г.

За повече информация:

 

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта